COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
SEZNAM NOVOSTI-OOK02 KNJIŽNIČARSTVO


1.
        MOBILE library guidelines / revision by a working group of the IFLA Public Libraries Section, co-ordinated by Ian Stringer. - [Updated ed.]. - The Hague : IFLA Headqurters, cop. 2010. - 73 str. : ilustr. ; 30 cm. - (IFLA professional reports, ISSN 0168-1931 ; no. 123)

Podatek o izd. iz navedb na str. 73. - Prvotna izd. 1991. - Bibliografija: str. 71-72
ISBN 978-90-77897-45-4
a) Traveling libraries b) Bookmobiles c) Potujoče knjižnice - Priročniki d) bibliotekarstvo e) bibliobusi f) IFLA g) priporočila h) smernice

021.65(035)
COBISS.SI-ID 1097357918

2.
POLIČNIK-Čermelj, Tereza
        Oprema knjižničnega gradiva : na primerih kulturne dediščine NUK / Tereza Poličnik-Čermelj v sodelovanju z Jasno Malešič ; [fotografije Milan Štupar in dokumentacija Centra za ohranjanje knjižničnega gradiva NUK]. - Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2010 (Ljubljana : Littera picta). - 136 str. : ilustr., preglednice ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 125-128. - Kazalo
ISBN 978-961-6551-34-2
a) Narodna in univerzitetna knjižnica (Ljubljana) - Knjižnično gradivo - Oprema - Priročniki b) bibliotekarstvo c) opremljanje gradiva d) zaščita gradiva e) trajno hranjenje

025.8:027.54(497.4Ljubljana)(035)
COBISS.SI-ID 251495168


1 FILOZOFIJA. OKULTIZEM. PSIHOLOGIJA. ETIKA


3.
JACOBI, Friedrich Heinrich
        David Hume o veri ali Idealizem in realizem : pogovor / Friedrich Heinrich Jacobi ; [prevod, spremna študija Marko Bratina]. - Ljubljana : Krtina, 2010 ([s. l.] : Ulčar & JK). - 149 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: David Hume über den Glauben oder Idealismus und Realismus. - 400 izv. - Bibliografija: str. 145-149
ISBN 978-961-260-035-8
a) Jacobi, Friedrich Heinrich (1743-1819) b) Hume, David (1711-1776) c) Idealizem d) Realizem e) vera f) nemška filozofija g) angleška filozofija h) 18.st.

141.13
165.82
1Jacobi F. H.
1Hume D.
COBISS.SI-ID 252500224

4.
KLAMPFER, Friderik, 1966-
        Cena življenja : razprave iz bioetike / Friderik Klampfer. - Ljubljana : Krtina, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 293 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Krt ; 157)

400 izv. - O avtorju na prednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 273-289. - Kazalo
ISBN 978-961-260-033-4
a) Bioetika b) moralne dileme c) spočetje d) smrt e) odnos do živali

17.023.33
COBISS.SI-ID 252442880

5.
NIETZSCHE, Friedrich
        Volja do moči : poskus prevrednotenja vseh vrednot : (iz zapuščine 1884/88) / Friedrich Nietzsche ; [prevedel Janko Moder ; spremna beseda Ivan Urbančič]. - Ponatis iz leta 1991. - Ljubljana : Slovenska matica, 2004 (Ljubljana : Littera picta). - 607 str. ; 20 cm. - (Filozofska knjižnica ; zv. 34)

Prevod dela: Der Wille zur Macht. - K slovenski izdaji Volje do moči / Ivan Urbančič: str. 587-603
ISBN 961-213-126-0
a) Etika - Nihilizem b) filozofija c) etika d) vrednote

1 Nietzsche F.
17.022.11
COBISS.SI-ID 214775296

6.
SAFRANSKI, Rüdiger
        Mojster iz Nemčije : Heidegger in njegov čas / Rüdiger Safranski ; prevedel Alfred Leskovec. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Demat). - 518 str. ; 23 cm. - (Knjižna zbirka Koda)

Prevod dela: Ein Meister aus Deutschland. - 400 izv. - Martin Heidegger : mojster in njegova mojstrovina / Dean Komel: str. 507-518. - Kazalo del Martina Heideggerja: str. 481-483. - Bibliografija: str. 496-503. - Kazali
ISBN 978-961-242-313-1
a) Heidegger, Martin (1889-1976) - Študije b) Heidegger, Martin (1889-1976) - Biografije c) nemška filozofija d) nemški filozofi e) filozofija kulture f) 20.st.

1Heidegger M.
929Heidegger M.
COBISS.SI-ID 252515840


34 PRAVO


7.
        OSNOVE gospodarskega pogodbenega in statusnega prava / Borut Bratina ... [et al.] ; [urednik Dušan Jovanovič]. - 2. spremenjena in dopolnjena izd. - Maribor : De Vesta, 2010 ([Ljubljana] : Itagraf). - 721 str. ; 24 cm

V kolofonu napačen podatek o izd.: 1. izd. - 666 izv. - Bibliografija: str. 695-721
ISBN 978-961-6794-06-0
a) Evropska unija - Gospodarsko pravo b) Gospodarsko pravo - Pravna ureditev - Slovenija - Učbeniki za visoke šole c) Gospodarske družbe - Pravna ureditev - Slovenija - Učbeniki za visoke šole d) obligacijsko pravo e) pogodbeno pravo f) korporativno pravo g) gospodarske pogodbe h) stečaj i) likvidacija podjetja

347.7(075.8)
COBISS.SI-ID 65683457

8.
RIBIČIČ, Ciril
        Človekove pravice in ustavna demokracija : [ustavni sodnik med negativnim in pozitivnim aktivizmom] / Ciril Ribičič ; [spremna beseda Boštjan M. Zupančič]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010 ([Ljubljana] : Formatisk). - 743 str. ; 25 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - 400 izv. - Spremna beseda / Boštjan M. Zupančič: str. 18-25. - Podatki o avtorju: str. 743. - Bibliografija: str. 733-742. - Kazali
ISBN 978-961-242-311-7
a) Človekove pravice - Ustavno pravo - Slovenija b) Ustavna sodišča - Sodna praksa - Slovenija

342.7:342(497.4)
342.565.2:347.9(497.4)
COBISS.SI-ID 252590336

9.
SLOVENIJA. Vrhovno sodišče. Civilni oddelek
        Zbirka odločb : 2009/2010 / Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Civilni oddelek ; [redakcijski odbor Anton Gašper Frantar, Alenka Jelenc Puklavec, Nevenka Rihar ; stvarno kazalo Nevenka Rihar ; prevod nosilnih odločb Barbara Rovan]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010 (Ljubljana : Januš). - 420 str. ; 24 cm

Besedilo v slov., dodatek v angl. - 130 izv. - Bibliografija: str. 15-17. - Kazala
ISBN 978-961-247-156-9
a) Slovenija. Vrhovno sodišče. Civilni oddelek - Sodne odločbe - 2009-2010 b) vrhovna sodišča c) odločbe

347.991(497.4)"2009/2010"(094.9)
347:347.991(497.4)"2009/2010"
COBISS.SI-ID 252813312

10.
ŠKRUBEJ, Katja, 1971-
        Pravo v zgodovini : s poudarkom na razvoju na današnjem slovenskem prostoru : odlomki virov s komentarji / Katja Škrubej ; [imensko in stvarno kazalo Katja Škrubej, Dean Zagorac]. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2010 (Ljubljana : Birografika Bori). - 331 str. ; 25 cm

500 izv. - Bibliografija med besedilom in na dnu str. - Kazali
ISBN 978-961-247-155-2
a) Pravna zgodovina b) Pravna zgodovina - Slovenija c) pravo d) zgodovinski pregledi e) pravnozgodovinski viri

34(091)
34(497.4)(091)
COBISS.SI-ID 252781056


37 VZGOJA. ŠOLSTVO


11.
JAY, Roni [Deset]
        10 najpomembnejših stvari, ki jih lahko naredite za otroka / Roni Jay ; [prevedla Petra Piber ; fotografije Shutterstock]. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Ljubljana : Korotan). - 176 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: The 10 most important things you can do for your children. - 2.400 izv.
ISBN 978-961-01-1294-5
a) Otroci - Vzgoja - Priročniki b) Starševstvo - Priročniki

37.018.1(035)
COBISS.SI-ID 252278016

12.
JUUL, Jesper, 1948-
        Družine z najstniki : ko vzgoja odpove / Jesper Juul ; [prevedla Irena Samide]. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Žirovnica] : Medium). - 188 str. ; 23 cm

Prevedeno po: Pubertät; izv. v danščini. - 2.000 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Predgovor / Mathias Voelchert: str. 8-11
ISBN 978-961-261-197-2
a) Puberteta b) Mladostniki - Vzgoja - Priročniki c) Družinska vzgoja - Priročniki d) Mladostniki - Medosebne komunikacije - Starši

37.018.1-053.6(035)
COBISS.SI-ID 252840704


5 NARAVOSLOVNE VEDE


13.
BENTLEY, Peter, 1972-
        Knjiga o številih : skrivnosti števil in kako so ustvarila sodobni svet / Peter J. Bentley ; [prevod Vital Sever]. - 1. natis. - Ljubljana : Tehniška založba, 2010 (natisnjeno na Kitajskem). - 272 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: The book of numbers. - 1.500 izv. - Bibliografija: str. 253-258. - Kazalo
ISBN 978-961-251-212-5
a) Števila - Matematika - Zgodovina

511(091)
COBISS.SI-ID 251154688


61 MEDICINA


14.
BREDENBERG, Jeff
        Obvladajmo diabetes : preprosti, vsakodnevni nasveti za izboljšanje vašega zdravja : [najlažji način za znižanje ravni krvnega sladkorja!] / [Jeff Bredenberg, Marianne McGinnis, Marie Suszynski ; avtorica receptov Robyn Webb ; prevedel Niki Neubauer]. - 1. dotis. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 288 str. : ilustr. ; 26 cm

Prevod dela: 759 secrets for beating diabetes. - Drugi dodatek k nasl. naveden na ov. - Avtorji navedeni v kolofonu. - Na prelim. str. in hrbtu ov. tudi: Reader's Digest. - 1.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0846-7
a) Sladkorna bolezen tip 2 - Nasveti - Priročniki b) Diabetiki - Vsakdanje življenje - Priročniki c) izbira živil d) prehrana e) telesne aktivnosti f) kvaliteta življenja

616.379-008.64:613(035)
COBISS.SI-ID 248348416

15.
        PSIHODINAMIČNA psihiatrija. Del 2, Teorije strahu in stanja strahu / urednik Ljubomir Erić ; [prevod Neda Baćić ; avtor uvodne študije Miran Možina]. - Ljubljana : Hermes IPAL, 2010 (Medvode : Pleško). - 678 str. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: Psihodinamička psihijatrija. Tom 2, Teorije straha i stanja straha. - 1.000 izv. - Uvodna študija k slovenski izdaji / Miran Možina: str. 9-128. - Bibliografija na koncu prispevkov in pri uvodni študiji. - Kazali
ISBN 978-961-92488-8-1
a) Psihiatrija - Psihoanaliza - Učbeniki za visoke šole b) Strah - Psihoanaliza - Učbeniki za visoke šole c) psihodinamična psihiatrija d) nevrobiologija e) nevrologija f) farmakoterapija

616.89:159.964.2(075.8)
616.89-008.441(075.8)
COBISS.SI-ID 252766464

16.
ROLLÉ, Dominik F.
        Električni smog : kako prepoznati izvire motenj in zmanjšati zdravstvena tveganja / Dominik F. Rollé ; [prevod Hinko Jurgec]. - Ljubljana : Zveza ekoloških gibanj Slovenije - ZEG, Center ekoloških dejavnosti, 2010 (Velenje : Diling). - XVII, 173 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Elektrosmog. - Ov. nasl. - 1.500 izv. - Predgovor k publikaciji Električni smog / Rudi Vončina: str. V-VI. - Neionizirajoča sevanja onkraj teorije zarote / Leo Šešerko: str. VII-XVII. - O avtorju: str. 165. - Bibliografija: str. 164. - Kazalo
ISBN 978-961-6119-13-9
a) Elektromagnetno sevanje - Viri - Priročniki b) Elektromagnetno sevanje - Biološki učinki - Priročniki c) električni smog d) onesnaževanje okolja e) škodljivost f) zdravstvene posledice g) varnostni ukrepi

614.875(035)
612.014.42(035)
537.86:504.5(035)
COBISS.SI-ID 250984192


7 UMETNOST


17.
AMON, Reinhard
        Lexikon der Harmonielehre : Nachschlagewerk zur durmolltonalen Harmonik mit Analysechiffren für Funktionen, Stufen und Jazz-Akkorde / Reinhard Amon. - Wien : Doblinger ; Stuttgart : Metzler, cop. 2005. - 416 str., [2] : ilustr., note ; 25 cm

Bibliografija: str. 384-388. - Kazalo
ISBN 3-90069-570-9 (Doblinger : hd.bd.) ISBN 3476020827 (Metzler : hd.bd.)
a) Harmony - Dictionaries b) Harmonija - Glasbena teorija - Leksikoni c) glasbena kompozicija

781.4(031)
COBISS.SI-ID 883079

18.
        ARIAS for soprano [Glasbeni tisk] / compiled and edited by Robert L. Larsen. - New York : G. Schirmer ; Milwaukee : Hal Leonard, cop. 2001. - 1 partitura (204 str.) ; 31 cm. - (G. Schirmer opera anthology)

ISBN 978-0-7935-0400-8
a) Klasična glasba - Arije - Note b) arije c) opere d) odrska glasba

782.1
COBISS.SI-ID 1097385310

19.
        AVE Maria, gratia plena [Glasbeni tisk] : Lateinisch Ave-Maria Vertonungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts für Singstimme und Orgel = Latin Ave Maria Settings of the 19th and early 20th Century for solo voice and organ / herausgegeben von, edited by Peter Wagner. - Kassel [etc.] : Bärenreiter, 2002 cop. 1989. - V, 90 str. ; 30 cm

Vorwort = Preface / Peter Wagner. - Dodatek k nasl. in odgovornost v ang. in nem. jeziku
ISMN M-006-52029-9 BA 8250
a) Nabožna glasba - Note b) cerkvena glasba c) maše

783
COBISS.SI-ID 512228737

20.
AYEROFF, Stan, 1950
        Swing to bop [Glasbeni tisk] : Mel Bay presents : the music of Charlie Christian pioneer of the electric guitar : 39 classsic solo transcriptions including the Jam Sessions at Minton's, John Hammond's, spirituals to swing concert and the Celestial express Blue note recordings with a complete analysis of Charlie Christian's music / by Stan Ayeroff. - [U.S.A.] : Mel Bay, cop. 1996. - 1 partitura (239 str.) ; 31 cm + 2 CD-ja

ISBN 0-7866-7319-2 MB20196BCD
a) Jazz - Note za kitaro

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1097388638

21.
BACON, Francis, 1909-1992
        Francis Bacon : 1909-1992 : deep beneath the surfaces of things / [text] Luigi Ficacci ; [English translation Bradley Dick]. - Köln : Taschen, cop. 2010. - 96 str. : ilustr. ; 31 cm

Nasl. na ov.: Bacon. - Bibliografija: str. 96
ISBN 978-3-8365-2544-2
a) Bacon, Francis (1909-1992) - Likovne monografije b) irsko slikarstvo c) angleško slikarstvo d) irski slikarji e) angleški slikarji f) 20.st. g) biografski podatki h) bibliografski podatki

75(417+410)Bacon F.
COBISS.SI-ID 1097300062

22.
BENNETT, Joe, 1969-
        Christmas hits [Glasbeni tisk] : [play along with 14 timeless festive songs : full lyrics, easy guitar chords / by Joe Bennett]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2001. - 64 str. ; 31 cm + 1 CD (48 min, 19 sek). - (Really easy guitar!)

Podatek o odgovornosti na ov. - Podnasl. na ov.
ISBN 0-7119-8994-X AM971564
a) Popularna glasba - Note za kitaro b) božične skladbe c) zabavna glasba d) akordi e) prijemi

784.66:787.6
COBISS.SI-ID 1097379934

23.
        The BIG book of Christmas songs [Glasbeni tisk] : [over 70 all-time favourite Christmas songs and carols arranged for piano, vocal, guitar]. - [Great Britain] : Hal Leonard Europe, 2002. - 232 str. ; 31 cm

Podnasl. na ov.
ISBN 0-7119-8690-8 HLE 90001124
a) Popularna glasba - Božične pesmi - Note b) nabožna glasba c) božična glasba d) zabavna glasba

784.66:786.2
784.66:787.6
COBISS.SI-ID 1097379678

24.
CARAVAGGIO, Michelangelo Merisi da
        Caravaggio : 1571-1610 : a genius beyond his time / [text] Gilles Lambert ; edited by Gilles Néret ; [English translation by Chris Miller]. - Köln : Taschen, cop. 2010. - 96 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-3-8365-2381-3
a) Caravaggio, Michelangelo Merisi da (1571-1610) - Likovne monografije b) italijansko slikarstvo c) italijanski slikarji d) 16.-17.st. e) biografski podatki

75(450)Caravaggio
COBISS.SI-ID 1097300830

25.
CHARLES, Ray, 1930-2004
        Gold classics [Glasbeni tisk] : seventeen solid gold standards / Ray Charles. - London ; New York ; Sydney : Wise Publications, cop. 1989. - 48 str. ; 31 cm

Vsebina: Take these chains from my heart ; Your cheatin' heart ; Louise ; Georgia on my mind ; Hit the road Jack ; Born to lose ; Busted ; The long and winding road ; Wichita lineman ; Eleanor Rigby ; What'd I say ; I can't stop loving you ; Baby it's cold outside ; I can see clearly now ; Something ; Yesterday ; In the heat of the night
ISBN 0-7119-1855-4 AM 74998
a) Popularna glasba - Note za klavir - Note za kitaro b) zabavna glasba c) blues

784.66:786.2
784.66:787.6
COBISS.SI-ID 11649594

26.
COATES, Dan
        Top 50 movie songs of all time [Glasbeni tisk] : easy piano / arranged by Dan Coates. - [U.S.A.] : Alfred Publishing, cop. 2006. - 1 partitura (160 str.) ; 31 cm

ISBN 0-7579-3974-0
a) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66:786.2
COBISS.SI-ID 1097333086

27.
COLE, Nat King, 1917-1965
        The Unforgettable [Glasbeni tisk] : [sixteen classic songs arranged for piano, voice and guitar, complete with lyrics and guitar chords] / Nat King Cole. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 1999. - 1 partitura (48 str.) ; 31 cm

Dodatek k nasl. na ov. - Prirejeno za glas, klavir in kitaro
ISBN 0-7119-7300-8 AM954701
a) Popularna glasba - Note za klavir - Note za kitaro

784.66:787.6
784.66:786.2
COBISS.SI-ID 1097383774

28.
DAVIS, Alex, arranger
        The all-tab guitar method [Glasbeni tisk] : learn to play guitar without learning standard notation! / by Alex Davis. - New York [etc.] : Amsco Publications, cop. 2006. - 95 str. : ilustr. ; 31 cm + 1 CD

ISBN 978-0-8256-3601-1 AM 992849
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:787.6
COBISS.SI-ID 1097341790

29.
DAVIS, Miles, 1926-1991
        Originals. Vol. 1 [Glasbeni tisk] / Miles Davis. - Milwaukee : Hal Leonard, [2003]. - 1 partitura (70 str.) ; 31 cm. - (Artist transcriptions. Trumpet)

ISBN 0-634-00502-2 HL00672448
a) Jazz - Note za trobento b) trobenta

785.161
COBISS.SI-ID 1097384286

30.
        The DEFINITIVE audition songbook [Glasbeni tisk] : [a bumper collection of 30 all-time favourite audition songs : piano, voice and guitar arrangements with full lyrics and guitar chord boxes]. - London : Faber Music, cop. 2006. - 1 partitura (156 str.) ; 31 cm + 2 CD-ja

Dodatek k nasl. na ov.
ISBN 0-571-52520-2
a) Popularna glasba - Note za klavir - Note za kitaro

784.66:787.6
784.66:786.2
COBISS.SI-ID 1097385054

31.
The DOORS
        The Doors complete music [Glasbeni tisk] : [the complete words and music of all Doors', compositions on all their album]. - Revised updated ed. - London [etc.] : Wise Publications, cop.1995. - 1 partitura (240 str.) ; 31 cm

ISBN 0-7119-5184-5 AM932008
a) Zabavna glasba - Note za kitaro

784.66
COBISS.SI-ID 1096456542

32.
        DRUMS complete [Glasbeni tisk] : [learn drum basic, blues and rock] / Sandy Gennaro [et al.]. - Van Nuys ; Alfred Publishing, cop. 2008. - 127 str. ; 31 cm + 2 DVD-ja. - (The ultimate beginner series)

Podnasl. na ov.
ISBN 0-7390-5621-2 (ISBN-10:) ISBN 978-0-7390-5621-9 (ISBN-13:)
a) Bobni - Priročniki - Note za tolkala

789.1(035)
COBISS.SI-ID 1096774750

33.
        EASY Christmas instrumental solos [Glasbeni tisk]. - [U.S.A.] : Alfred Music Publishing, cop. 2009. - 44 str. ; 31 cm + 1 CD. - (Cello (removable part) ; Level 1) (Piano accompaniment ; Level 1)

Podatek o odgovornosti na ov. - Podnasl. na ov.
ISBN 0-7390-6229-8 (ISBN-10) ISBN 978-0-7390-6229-6 (ISBN-13)
a) Popularna glasba - Note za čelo b) božične skladbe c) zabavna glasba

784.66:787.6
COBISS.SI-ID 1097380446

34.
        ESSENTIAL film themes 2 [Glasbeni tisk] : the very best of the latest film themes by some of today's finest composers : solo piano. - London : Wise Publications, cop. 2004. - 1 partitura (128 str.) ; 32 cm

ISBN 0-7119-2562-3 (ISBN-10) AM83890
a) Filmska glasba - Note za klavir b) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096439134

35.
        ESSENTIAL film themes [Glasbeni tisk] : 10 years of the very best film themes : [for solo piano]. - London : Wise Publications, cop. 2000. - 1 partitura (95 str.) ; 32 cm

ISBN 0-7119-7498-5 (ISBN-10) AM957363
a) Filmska glasba - Note za klavir b) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096438622

36.
GREIG, Charlotte
        Learn to play like the guitar greats [Glasbeni tisk] : the essential guide to chords, equipment and techniques / Charlotte Greig. - Milwaukee : Hal Leonard, cop. 2005. - 256 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 1-4234-0300-2
a) Kitara - Učenje - Priročniki - Tabulature - Note za kitaro b) glasbila c) akordi d) tablature e) klasična kitara f) električna kitara g) učenje kitare

787.6
COBISS.SI-ID 1097341022

37.
HEUMANN, Hans-Günter
        Für Elise [Glasbeni tisk] : die 100 schönsten klassischen Original-Klavierstücke : the 100 most beautiful claccical piano pieces : les 100 pieces classiques les plus merveilleuses pour piano / Hans-Günter Heumann. - Mainz [etc.] : Schott Music, cop. 2008. - 181 str. ; 30 cm. - (Pianissimo)

ISBN 978-3-7957-5891-2 ISMN 979-0-001-15239-6 ED 20044
a) Klasična glasba - Note za klavir

780.8:786.2
COBISS.SI-ID 1097334110

38.
HIROSHIGE, Ando, 1797-1858
        Hiroshige : 1797-1858 : master of japanese ukiyo-e woodblock prints / [text] Adele Schlombs ; [translation Michael Scuffil]. - Köln : Taschen, cop. 2010. - 96 str. : ilustr. ; 31 cm

ISBN 978-3-8365-2358-5 (hbk.)
a) Hiroshige, Ando (1797-1858) - Likovne monografije b) Japonska - Likovni motivi - 19.st. c) japonska grafika d) lesorez e) japonski grafiki f) 19.st. g) biografski podatki

76(520)Hiroshige A.
76.047:908(520)"18"
COBISS.SI-ID 1097299806

39.
HOLIDAY, Billie, 1915-1959
        The best of Billie Holiday [Glasbeni tisk] : [twenty classics sung by the legendary "Lady day" arranged for piano, voice & guitar, with full lyrics & guitar chord boxes]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 1993. - 79 str. ; 31 cm

Podnasl. na ov.
ISBN 0-7119-3615-3 AM 91356
a) Jazz - Note za klavir - Note za kitaro

785.16
COBISS.SI-ID 1097379166

40.
HUWS Jones, Edward, 1948
        The gypsy fiddler [Glasbeni tisk] : music from Hungary and Romania : [violin : for violin with optional easy violin and guitar] / selected and arranged by Edward Huws Jones. - [London] : Boosey & Hawkes Music Publishers, cop. 1999. - 1 partitura (24 str.) ; 31 cm

Dodatka k nasl. na ov.
ISMN M-060-11013-9 MB95540
a) Violina - Note b) Kitara - Note c) plesna glasba d) gosli e) glasba za instrumente s strunami

780.8:780.614.332
780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1097389150

41.
HUWS Jones, Edward, 1948
        The tango fiddler [Glasbeni tisk] : [complete] : violin, easy violin : for violin and piano with chord symbols and optional violin accompaniment / selected and arranged by Edward Huws Jones. - 3 ed. - [London] : Boosey & Hawkes Music Publishers, cop. 2010. - 1 partitura (35 str.) ; 31 cm

Dodatek k nasl. na ov.
- - The tango fiddler [Glasbeni tisk] : accompaniment / selected and arranged by Edward Huws Jones. - 1 partitura (71 str.) ; 31 cm
ISBN 0-85162-500-2 ISMN M-060-11580-6
a) Violina - Note b) Klavir - Note c) plesna glasba d) glasba za instrumente s tipkami e) glasba za instrumente s strunami

780.8:780.614.332
780.8:780.614.433
COBISS.SI-ID 1097389918

42.
JACKSON, Michael, pevec
        Thriller [Glasbeni tisk] : album notes : [piano, vocal, chords] / Michael Jackson. - Van Nuys : Alfred Publishing, cop. 2006. - 1 partitura (52 str.) ; 30 cm

ISBN 0-7390-4257-2 (ISBN-10) ISBN 978-0-7390-4257-1 (ISBN-13) AM957363
a) Zabavna glasba - Note za klavir

784.66
COBISS.SI-ID 1096441438

43.
JOPLIN, Janis
        Janis [Glasbeni tisk] : a collection of Janis Joplin classics as performed live and on record from 1963 to 1970. - Milwaukee : Hal Leonard ; [U.S.A.] : Chappell/intersong, cop. 1976. - 1 partitura (88 str.) ; 31 cm

HL00312220
a) Popularna glasba - Note b) zabavna glasba

784.66
COBISS.SI-ID 1097385822

44.
JURCA, Maks
        Ritmične vaje [Glasbeni tisk] / Maks Jurca. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - [82] str. ; 21 cm. - (Vedež)

500 izv.
ISMN M-709001-26-2
a) Solfeggio - Vaje b) glasbena vzgoja c) ritem

781.62(076)
COBISS.SI-ID 237434112

45.
KIRETA, Vesna
        Nauk o glasbi [Glasbeni tisk] : [priročnik za učitelje in učence glasbenih šol] / Vesna Kireta ; [urednik Ervin Hartman]. - Maribor : Hartman, 2005 ([Maribor] : [Dravska tiskarna]). - 108 str. ; 30 cm

500 izv.
ISMN M-9009017-5-0 EH 30.0187.27 Hartman
a) Glasbena vzgoja - Priročniki b) Solfeggio - Priročniki

784.94(035)
371.3:78(035)
COBISS.SI-ID 221956864

46.
KOSTER, Dennis
        The keys to flamenco guitar. Vol. 1 [Glasbeni tisk] : Mel Bay presents Dennis Koster / illustrated with original drawings by Dennis Koster. - [U.S.A.] : Mel Bay, cop. 1992. - 1 partitura (120 str.) ; 31 cm + 1 CD (43 min, 45 sek)

ISBN 978-0-786-67348-3 MB99433BCD
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature c) prijemi d) flamenco kitara

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1097388126

47.
        The LITTLE black book of 70s hits [Glasbeni tisk] : [complete lyrics & chords over 80 classics!] / compiled by Nick Crispin ; edited by Adrian Hopkins. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2009. - 1 partitura (192 str.) ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov.
ISBN 978-1-84938-006-5 AM996919
a) Popularna glasba - Note za kitaro b) Kitara - Akordi - Besedila pesmi c) rock d) zabavna glasba

784.66:780.8
780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 7023923

48.
        The LITTLE black book of 80s hits [Glasbeni tisk] : [complete lyrics & chords over 70 classics!] / compiled by Nick Crispin ; edited by Adrian Hopkins. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2009. - 1 partitura (192 str.) ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov.
ISBN 978-1-84938-088-1 AM997458
a) Popularna glasba - Note za kitaro b) Kitara - Akordi - Besedila pesmi c) rock d) zabavna glasba

784.66:780.8
780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1097383006

49.
        The LITTLE black book of rock hits [Glasbeni tisk]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2006. - 192 str. ; 20 cm

ISBN 1-84609-581-6 AM985831
a) Popularna glasba - Note za kitaro b) Kitara - Akordi - Besedila pesmi c) zabavna glasba d) rock

784.66:780.8
780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 15579538

50.
        The LITTLE black songbook. Abba [Glasbeni tisk] : [complete lyrics & chords over 70 classics! / words & music by Benny Andersson ... et al.]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2006. - 1 partitura (190 str.), 1 list (19 x 31) pril. ; 20 cm

Podatek o odgovornosti v knjigi. - Dodatek k nasl. na ov.
ISBN 1-84609-565-4 AM985600
a) Popularna glasba - Note za kitaro b) Kitara - Akordi - Besedila pesmi c) glasba za kitaro d) zabavna glasba

784.66:780.8
780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 6951454

51.
        The LITTLE black songbook. Pop & rock [Glasbeni tisk] : [complete lyrics & chords over 70 classics!]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2007. - 1 partitura (192 str.), 1 list (19 x 31) pril. ; 20 cm

Dodatek k nasl. na ov.
ISBN 1-84609-629-4 ISBN 978-1-84609-629-7 AM986172
a) Popularna glasba - Note za kitaro b) Kitara - Akordi - Besedila pesmi c) zabavna glasba d) rock e) glasba za kitaro

784.66:780.8
780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 6954014

52.
MARLEY, Bob
        Bob Marley + [Glasbeni tisk] : [best reggae songs by best reggae artists of our time : guitar TAB]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2001. - 1 partitura (87 str.) ; 31 cm

Podnasl. na ov.
ISBN 0-7119-8557-X AM967989
a) Zabavna glasba - Besedila pesmi - Tabulature - Note b) tablature

784.66(035)
COBISS.SI-ID 1096430686

53.
MCCUMBER, Dennis
        The total blues guitarist [Glasbeni tisk] : a fun and comprehensive overview of blues guitar playing / Dennis McCumber. - Van Nuys : Alfred Publishing, cop.2006. - 1 partitura (127 str.) ; 31 cm + 1 CD. - (Alfred)

ISBN 0-7390-3849-4 (ISBN-10: book & CD) ISBN 978-0-7390-3849-9 (ISBN-13: book & CD) BN 24421
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1096457566

54.
MIHELČIČ, Pavel
        Osnove glasbene teorije / Pavel Mihelčič. - Prenovljena, dopolnjena in razširjena izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Brezovica pri Ljubljani] : Mond grafika). - 130 str. : ilustr., note ; 25 cm

V kolofonu tudi: 1.izd., ponatis. - 400 izv.
ISBN 978-86-341-4066-8
a) Glasba - Teorija - Učbeniki za srednje šole b) glasbena teorija

781(075.3)
COBISS.SI-ID 244006656

55.
MITCHELL, Joni
        Best of Joni Mitchell [Glasbeni tisk] : [eleven great songs arranged for piano, vocal & guitar]. - London [etc.] : Wise Publications, 2002. - 48 str. ; 31 cm

ISBN 0-7119-6600-1 AM944185
a) Zabavna glasba - Note za klavir

784.6
COBISS.SI-ID 1096767838

56.
MORTON, James
        You can teach yourself. Drums [Glasbeni tisk] / by James Morton. - Pacific (MO) : Mel Bay Publications, cop. 1990. - 1 partitura (89 str.) ; 30 cm + 1 CD (26 min, 04 sek) + 1 video DVD. - (Mel Bay presents --- : the original)

ISBN 0-7866-4517-2
a) Bobni - Note za tolkala b) samoučenje

789.1/.4
COBISS.SI-ID 1096457054

57.
O'MARA, Peter
        A rhythmic concept for jazz guitar [Glasbeni tisk] / Peter O'Mara. - [Germany] : Advance Music, cop. 2004. - 45 str. ; 31 cm + 2 CD-ja

No. 10027
a) Kitara - Note za kitaro b) jazz kitara c) ritem

787.6
COBISS.SI-ID 1097335390

58.
        The ORATORIO anthology. Tenor [Glasbeni tisk] / compiled and edited by Richard Walters. - Milwaukee : Hal Leonard, cop. 1994. - 1 partitura (213 str.) ; 31 cm. - (The vocal library)

ISBN 0-7935-2507-1
a) Nabožna glasba - Oratoriji - Note

783.3
COBISS.SI-ID 1097385566

59.
ORBISON, Roy
        1936-1988 [Glasbeni tisk] : [the definitive collection fourteen all-time classics from the big O' : arranged for piano, vocal with complete lyrics and guitar chord boxes] / Roy Orbison. - London ; New York ; Sydney : Wise Publications, cop. 1988. - 48 str. ; 31 cm

ISBN 0-7119-1671-3 AM 72638
a) Popularna glasba - Note za klavir - Note za kitaro

784.66:786.2
784.66:787.6
COBISS.SI-ID 1097379422

60.
OVERTHROW, David
        Beginning electric bass [Glasbeni tisk] : the complete electric bass method / David Overthrow. - [U.S.A.] : Alfred Publishing, cop. 2000. - 95 str. ; 30 cm

- - Beginning electric bass [Videoposnetek] : [learning electric bass is easy with this step-by-step DVD] / David Overthrow. - 1 video DVD : barve ; 12 cm
ISBN 0-7390-0688-6 (Book) ISBN 0-7390-0689-4 (Book and CD) ISBN 0-7390-3606-8 (DVD)
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) električna kitara c) tablature d) vaje e) prijemi

780.8:787.6
COBISS.SI-ID 1097333854

61.
        The PACKAGE design book : [from the winners of the Pentawards package design prize 2008 to 2010] / edited by Julius Wiedemann ; [French translation Aurélie Daniel, German translation Jürgen Dubau]. - Köln ; London : Taschen, cop. 2010. - 432 str. : ilustr. ; 27 cm

Vzpor. angl. besedilo in prevod v nem. in franc. - Dodatek k nasl. naveden na ov. - Na vrhu nasl. str.: Jean Jacques & Brigitte Evrard [founders of] Pentawards. - Kazalo. - Pentawards
ISBN 978-3-8365-1996-0 (hbk.) ISBN 3-8365-1996-8 (hbk.)
a) Packaging - Design b) Grafično oblikovanje - Embalaža - Nagrade - 2009-2010 - Katalogi c) grafika d) oblikovanje e) celostna grafična podoba f) svetovni pregledi g) albumi

766:659.154"2009/2010"(100)(083.82)
COBISS.SI-ID 1097247582

62.
PALMER, Dominic
        Discovering rock bass [Glasbeni tisk] : an introduction to rock and pop styles, techniques, sounds and equipment : bass guitar / Dominic Palmer. - Mainz [etc.] : Schott Music, 2009. - 1 partitura (159 str.) ; 31 cm + 1 CD (60 min). - (Schott)

ISBN 978-1-84761-142-0 ISMN M-2201-3126-4 ED 13232
a) Kitara - Tabulature - Note za kitaro b) tablature

780.8:780.614.131
COBISS.SI-ID 1096458590

63.
        PAVAROTTI [Glasbeni tisk] : the ultimate collection : [piano, vocal]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2007. - 1 partitura (112 str.) ; 31 cm

ISBN 978-1-84772-393-2 AM992376
a) Klasična glasba - Note za klavir

782
COBISS.SI-ID 1097387102

64.
PHILLIPS, Stacy
        Klezmer collection for C instruments [Glasbeni tisk] / by Stacy Phillips. - [U.S.A.] : Mel Bay, cop. 1996. - 1 partitura (188 str.) ; 31 cm. - (Mel Bay's)

ISBN 0-7866-0841-2 MB95540
a) Violina - Note b) klezmer slog c) glasba za instrumente s strunami

780.8:780.614.332
COBISS.SI-ID 1097388382

65.
PUCIHAR, Jaka
        Moj prijatelj klavir 1. [Učbenik za učenje klavirja v 1. razredu nižje glasbene šole] [Glasbeni tisk] / [[besedilo], avtorja skladb in notnih zapisov] Ilonka in Jaka Pucihar ; ilustracije Imprimo]. - V Ljubljani : Glasbeni atelje Jaka Pucihar, 2010. - 91 str. : ilustr. ; 2010

ISMN 979-0-9009063-1-1
a) Klavir - Učbeniki - Note za klavir

780.8:780.616.433(075)
COBISS.SI-ID 249668608

66.
PUSCOIU, Costel, 1951
        Classical repertoire for violin. Vol. 1 [Glasbeni tisk] : piano accompaniment / by Costel Puscoiu. - Pacific : Mel Bay, cop. 1996. - 1 partitura (93 str.) ; 30 cm + 1 partitura (40 str.)

ISBN 0-7866-1626-1 MB95680
a) Klasična glasba - Note za violino - Note za klavir b) glasba za instrumente s strunami c) glasba za instrumente s tipkami

780.8:780614.332
780.8:780.616.433
COBISS.SI-ID 512014209

67.
RAWLINS, Robert
        Jazzology [Glasbeni tisk] : the encyclopedia of jazz theory for all musicians / by Robert Rawlins and Nor Eddine Bahha. - [Australia] : Hal Leonard, cop. 2005. - 265 str. ; 31 cm

ISBN 0-634-08678-2 HL00311167
a) Jazz - Note

786.2
COBISS.SI-ID 1097342814

68.
ROBEŽNIK, Jure
        Vrtiljak melodij [Glasbeni tisk] : 30 skladb za glas in spremljavo / Jure Robežnik. - Ljubljana : Društvo slovenskih skladateljev, 2007 ([Ljubljana] : Littera picta). - 1 partitura (100 str.) ; 34 cm. - (Edicije Društva slovenskih skladateljev ; 1831)

ISMN M-709016-59-4 Ed. DSS 1831 Društvo slovenskih skladateljev
a) Popularna glasba - Slovenija - Note

784.011.26(497.4)
COBISS.SI-ID 231580928

69.
ROCKWELL, Norman, 1894-1978
        Norman Rockwell : 1894-1978 : America's most beloved painter / [text] Karal Ann Marling. - Köln : Taschen, cop. 2010. - 96 str. : ilustr. ; 31 cm

Nasl. na ov.: Rockwell. - Bibliografija: str. 96
ISBN 978-3-8365-2352-3
a) Rockwell, Norman (1894-1978) - Likovne monografije b) ameriško slikarstvo c) ameriški slikarji d) ameriški ilustratorji e) 20.st. f) biografski podatki g) bibliografski podatki h) ilustracije i) časopisne ilustracije

75.056(73)Rockwell N.
COBISS.SI-ID 1097300318

70.
ROSENWINKEL, Kurt
        Kurt Rosenwinkel compositions [Glasbeni tisk] / by Kurt Rosenwinkel ; transcribed by Chuck Stevens. - [U.S.A.] : Mel Bay, cop. 2006. - 1 partitura (88 str.) ; 31 cm

ISBN 0-7866-7461-X MB20749
a) Jazz - Note

785.16
COBISS.SI-ID 1097386334

71.
SILVERMAN, Jerry, 1931-
        Songs of fun & foolishness [Glasbeni tisk] / by Jerry Silverman. - [U.S.A.] : Mel Bay Publications, cop. 1992. - 116 str. ; 31 cm. - (Mel Bay presents)

ISBN 1-56222-266-X
a) Zabavna glasba - Note

784.66
COBISS.SI-ID 1097339998

72.
SIMON, Paul
        Bridge over troubled water [Glasbeni tisk] : piano, vocal / Simon and Garfunkel ; [words and music by Paul Simon]. - London : Music Sales, [1970]. - 1 partitura (47 str.) ; 30 cm

ISBN 0-7119-0205-4 PS10172
a) Zabavna glasba - Note za klavir b) Vokalna glasba - Note

784.66
COBISS.SI-ID 1096459102

73.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 1. Začetnica za kitaro [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 8. natis, dotis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 106 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-20-0
a) Kitara - Učbeniki - Note za kitaro

780.8:780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 248030464

74.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 2. Skladbe [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2010. - Zv. <1-> ; 30 cm. - (Vedež)

Dosedanja vsebina: Del 1.- 2010.- 59 str.
ISMN 979-0-709001-21-7 (Zv. 1) ISMN 979-0-709001-38-5 (Zv. 2)
a) Kitara - Učbeniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 249339392

75.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 2. Skladbe [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 9. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 2 zv. (59; 63 str.) ; 31 cm. - (Vedež)

300 izv.
ISMN 979-0-709001-21-7 (zv. 1) ISMN 979-0-709001-38-5 (zv. 2)
a) Kitara - Učbeniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 243938816

76.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 2. Tehnične vaje, etude [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 10. natis. - Ljubljana : DZS, 2010 ([Ljubljana] : Littera picta). - 95 str. ; 30 cm. - (Vedež)

400 izv.
ISMN 979-0-709001-22-4
a) Kitara - Učbeniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 249339648

77.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 3. Etude [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 79 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-73-6
a) Kitara - Učbeniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 243940608

78.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 3. Tehnične vaje [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 5. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Ljubljana] : Littera picta). - 99 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709001-48-4
a) Kitara - Učbeniki - Note za kitaro

780.614.131(075)
COBISS.SI-ID 243940864

79.
        TANGOS [Glasbeni tisk] : selected works for the piano / edited by Maurice Hinson. - [U.S.A.] : Alfred Publishing, cop. 2008. - 79 str. ; 31 cm. - (Alfred)

ISBN 978-0-7390-5355-3 (ISBN-13:) ISBN 0-7390-5355-8 (ISBN-10:)
a) Klasična glasba - Note za klavir b) plesna glasba c) tango

786.2
COBISS.SI-ID 1096768862

80.
TWENTY-first
        21st century smash hits [Glasbeni tisk] : piano, vocal, guitar. - London : Hal Leonard Europe, cop. 2005. - 351 str. ; 28 cm. - (Budgetbooks)

ISBN 1-84609-125-X HLE900002495
a) Zabavna glasba - Note za kitaro - Note za klavir b) popularna glasba

784.66:787.6
COBISS.SI-ID 1096901470

81.
        ULTIMATE Santana [Glasbeni tisk] : piano, vocal, chords / [words and music by Carlos Santana ... et al.]. - [U.S.A.] : Alfred Publishing, cop. 2007. - 110 str. ; 30 cm

ISBN 1-7390-5015-X (ISBN-10) ISBN 978-0-7390-5015-6 (ISBN-13)
a) Zabavna glasba - Note

784.66
COBISS.SI-ID 1097339230

82.
WAITS, Tom, 1949-
        Anthology [Glasbeni tisk] : 1973-1982 / Tom Waits. - Milano : Nuova Carisch, cop. 2000. - 1 partitura (84 str.) ; 31 cm. - (Carisch)

ISBN 978-88-82918-09-5 ML 1919 X13
a) Zabavna glasba - Besedila pesmi - Note

784.66(035)
COBISS.SI-ID 1096430174

83.
WILCOXON, Chas.
        The all-american drummer [Glasbeni tisk] : 150 rudimental solos / Charley Wilcoxon. - Revised. - Boca Ratton : Ludwig Masters Publications, 2009. - 31 str. ; 28 cm

ISBN 1-57891-975-4 10300202
a) Bobni - Note za tolkala b) swing c) tehnike igranja d) bobni

789.1
COBISS.SI-ID 1096771678

84.
WILCOXON, Chas.
        Drum method [Glasbeni tisk] : containing the autor's revisions : [rudimental and swing styles : incorporating modern drum set techniques] / by Charley Wilcoxon ; edited by Robert L. Matson. - Ohio ; Cleveland : Ludwig Music Publishing, cop. 2001. - 100 str. ; 28 cm

Podnasl. na ov.
10300201
a) Bobni - Priročniki - Note za tolkala b) swing c) tehnike igranja d) bobni

789.1(035)
COBISS.SI-ID 1096771166

85.
WILLIAMS, Robbie
        Greatest hits [Glasbeni tisk] : [piano, voice, guitar] / Robbie Williams ; [music arrangements by Derek Jones]. - London [etc.] : Wise Publications, cop. 2004. - 1 partitura (116 str.) ; 31 cm

Podnasl. na ov. - Prirejeno za glas, klavir in kitaro. - Vsebina: Old before I die ; Lazy days ; Angels ; Let me entertain you ; Millennium ; No regrets ; Strong ; She's the one ; Rock DJ ; Kids ; Supreme ; Let love be your energy ; Eternity ; The road to Mandalay ; Feel ; Come undone ; Sexed up ; Radio ; Misunderstood
ISBN 0-7119-3842-3 ISBN 978-0-7119-3842-7 AM91723
a) Zabavna glasba - Note za klavir - Note za kitaro b) popularna glasba

784.66:787.6
784.66:786.2
COBISS.SI-ID 9170583

86.
ZAVEC, Matej
        Harmonika. Zv. 2, Učbenik za pouk harmonike v 2. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja [Glasbeni tisk] / Matej Zavec, Dejan Prasl. - Maribor : Hartman, 2009. - 47 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709018-40-6
a) Harmonika - Učbeniki - Note za harmoniko b) note za instrumente s tipkami

780.8:780.647.2(075)
COBISS.SI-ID 246469376


78 GLASBA - ZVOČNI ZAPISI


87.
BERNSTEIN, Leonard, 1918-1990
        West side story [Glasbeni tisk] / music by Leonard Bernstein ; based on a conception of Jerome Robbins ; book by Arthur Laurents ; lyrics by Stephen Sondheim. - [S. l.] : Boosey & Hawkes, [2009]. - 1 partitura (77 str.) ; 32 cm

ISBN 978-0-634-04675-9 (ISBN-13) ISBN 0-634-04675-6 (ISBN-10) ISMN M-051-93345-7 HL00450068
a) Musikal - Note

782.9
COBISS.SI-ID 1096437854

88.
OSREDKAR, Janez
        Glasbeni stavek. Kontrapunkt [Glasbeni tisk] / Janez Osredkar. - 2. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2006. - 137 str. : note ; 30 cm

ISMN M-709015-02-3
a) Kontrapunkt - Učbeniki b) glasbeni stavek

781.42(075)
COBISS.SI-ID 225550848


791.2 IGRANI IN ANIMIRANI FILMI


89.
        CHARLIE and the chocolate factory [Videoposnetek] = [Charlie in tovarna čokolade] / music by Danny Elfman ; director of photography Philippe Rousselot ; based on the book by Roald Dahl ; screenplay by John August ; directed by Tim Burton. - Posebna dvojna izd. - Ljubljana : Con film, 2007, p 2005. - 2 video DVD-ja (ca 110 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Vzporedni nasl. na ov.: Charlie in tovarna čokolade. - Produkcija: Warner Bros. Pictures itd. - Z26 59337, DVDWB0061. - Igrajo: Johny Depp, Freddie Highmore, David Kelly itd. - Vsebina: Video DVD 1: Charlie and the chocolate factory: film ; Video DVD 2: Charlie and the chocolate factory: o filmu
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Pustolovski film - Video DVD-ji b) Angleški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Pustolovski film - Video DVD-ji c) družinski film d) koprodukcija

791.221.8(73+410)(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 12473654

90.
        FUTURAMA [Videoposnetek] : into the wild green yonder = [Futurama : potovanje v divji zeleni svet] / created by Matt Groening ; directed by Peter Avanzino ; music by Christopher Tyng. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (ca 86 min) : barve, zvok (Dolby digital 5.1, 2.0) ; 12 cm

Podnapisi v slov., hrv. itd. - Vzpor. nasl. z ov. - Produkcija: 20th Century Fox Television. - DVF38412 SLO
a) Ameriški animirani filmi - Video DVD-ji b) risani film za odrasle c) risani film d) animirani film za odrasle e) fantastični film f) video DVD

791.228(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12002106

91.
        QUANTUM of solace [Videoposnetek] = [Kvantum sočutja] / music by David Arnold ; director of photography Roberto Schaefer ; written by Paul Haggis and Neal Purvis & Robert Wade ; directed by Marc Forster. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 100 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv., scr. itd. - Produkcija: MGM/Columbia itd. - DVM39107R. - Igrajo: Daniel Carig, Olga Kurylenko, Mathieu Amalric, Judi Dench itd.
a) Angleški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji

791.221.7(410)(086.82)
COBISS.SI-ID 12003130


793/799 ŠPORT. TABORJENJE. ALPINIZEM. DRUŽABNE IGRE


92.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 09, Alpi Carniche Carnica centrale [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte. Foglio 09 : Coglians - P.so di Monte Croce Carnico / Plöckenpaß - Polinik - Creta di Timau - Zermula - Sernio - Tersadia - Zoncolan : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed./Aufl. 2008. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2008. - 1 zvd : barve ; 108 x 81 cm, na listu 110 x 85 cm, zloženo na 13 x 21 cm

Nasl. na zloženki. - Na plastičnem ov. koordinatomer in grafično merilo. - Legenda v ital., nemšč., franc. in angl.
a) Karnijske Alpe - Italija - Planinski zemljevidi b) Furlanija-Julijska krajina c) severovzhodna Italija d) pohodništvo e) alpinistični zemljevidi f) planinske karte g) topografske karte

796.52(234.323.5)(084.3)
912.43(234.323.5)
COBISS.SI-ID 3578685

93.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 016, Dolomiti del centro Cadore [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Antelao - Marmarole - Críssin - Pupera Valgrande - Cridola - Monfalconi - Spalti di Toro - Croda de Cuz - M. Rite : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed. 2005. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2005. - 1 zvd : barve ; 108 x 79 cm, na listu 112 x 83 cm, zloženo na 13 x 21 cm

Nasl. na zloženki. - Na plastičnem ov. koordinatomer in grafično merilo. - Legenda v ital., nemšč., franc. in angl.
a) Dolomiti - Italija - Planinski zemljevidi b) zahodni Dolomiti c) Furlanija-Julijska krajina d) severovzhodna Italija e) Veneto f) Benečija g) pohodništvo h) alpinistični zemljevidi i) planinske karte j) topografske karte

796.52(450.2/.4)(084.3)
912.43(450.2/.4)
COBISS.SI-ID 1096553822

94.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 017, Dolomiti di Auronzo e del Comelico [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Cadini di Misurina - Tre Cime / Drei Zinnen - Croda dei Tóni - Popera - M. Cavallino / Gr. Kinigat - Críssin - Brentóni. - Ed. 2006. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2006. - 1 zvd : barve ; 108 x 79 cm, na listu 112 x 83 cm, zloženo na 13 x 21 cm

Nasl. na zloženki. - Na plastičnem ov. koordinatomer in grafično merilo. - Legenda v ital., nemšč., franc. in angl.
a) Dolomiti - Italija - Planinski zemljevidi b) zahodni Dolomiti c) severna Italija d) pohodništvo e) alpinistični zemljevidi f) planinske karte g) topografske karte

796.52(450.2/.4)(084.3)
912.43(450.2/.4)
COBISS.SI-ID 12873778

95.
        CARTA topografica per escursionisti. Foglio 033, Pustertal / Val Pusteria ; Bruneck / Brunico_ [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Terenten, Kiens, Pfalzen, St. Lorenzen, Gais, Percha, Olang = Terento, Chienes, Falzes, S. Lorenzo di S., Gais, Perca, Valdaora : con reticolo chilometrico U.T.M. = mit Kilometerraster U.T.M. - Ed./Aufl. 2008. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2008. - 1 zvd : barve ; 108 x 81 cm, na listu 110 x 85 cm, zloženo na 13 x 21 cm

Nasl. na zloženki. - Na plastičnem ov. koordinatomer in grafično merilo. - Legenda v ital., nemšč., franc. in angl.
a) Južna Tirolska - Italija - Planinski zemljevidi b) severovzhodna Italija c) pohodništvo d) alpinistični zemljevidi e) planinske karte f) topografske karte

796.52(234.323.3)(084.3)
912.43(234.323.3)
COBISS.SI-ID 1096554590

96.
        CARTA topografica per escursionisti. GPS 054, Collio - Brda - Gorizia [Kartografsko gradivo] = Topographische Wanderkarte : Korada, M. Sabotino, Corno di Rosazzo, Cormons, Gradisca d'Isonzo, Nova Gorica, Carso Goriziano / redazione di Attilio De Rovere ; toponomastica slovena a cura di, slovensko toponomastiko je oskrbel Vlado Klemše, toponomastica friulana a cura di, furlansko toponomastiko je oskrbel Franco Finco. - Ed. 2010. - 1:25.000. - Tavagnacco : Tabacco, 2010. - 1 zvd : barve ; 82 x 101 cm, na listu 88 x 105 cm, zloženo na 13 x 21 cm

Nasl. na zloženki. - Na plastičnem ov. koordinatomer in grafično merilo. - Levo spodaj predstavitev Brd (v Sloveniji in Italiji) in legenda v ital., nemšč., anglešč., in slov. - "GPS WGS 84 reticolo UTM" --> ovoj
a) Brda - Italija - Slovenija - Planinski zemljevidi b) Collio c) Goriška Brda d) pohodništvo e) planinske karte f) topografske karte

796.52(450.367+497.473)(084.3)
912.43(450.367+497.473)
COBISS.SI-ID 14316082

97.
KOTOV, Aleksandr Aleksandrovič
        Šahovsko nasleđe Aljehina / Aleksandar Kotov ; [prevod sa ruskog Galina Zeljonaja Azarić]. - Novi Beograd : Caissa Commerce, 2009. - 2 zv. (299; 326 str.) : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Veliki majstori šaha ; knj. 11)

Prevod dela: Šahmatnoe nasledie Alehina
ISBN 978-86-7734-058-2
a) Alehin, Aleksandr Aleksandrovič (1892-1946) - Šahovske partije - Analiza b) šah c) ruski šahisti d) svetovni prvaki e) biografski podatki

794.12(47):929Alehin A.A.
COBISS.SI-ID 1097337950


82-3 PRIPOVEDNIŠTVO


98.
PERIŠIĆ, Robert
        Naš človek na terenu / Robert Perišić ; prevedel Dušan Čater ; [spremna beseda Đurđa Strsoglavec]. - Ljubljana : Študentska založba, 2010. - 375 str. ; 22 cm. - (Knjižna zbirka Beletrina)

Prevod dela: Naš čovjek na terenu. - Perišićeva proza na domačem terenu / Đurđa Strsoglavec: str. 366-375
ISBN 978-961-242-310-0
a) Perišić, Robert (1969-) - Spremne besede b) Množični mediji - V leposlovju c) Hrvaška - Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju d) hrvaški roman e) 21.st.

821.163.42-311.2
821.163.42.09Perišić R.
COBISS.SI-ID 252440064


821


99.
MOLIERE
        Tartuffe / Moliere ; spremna besedila napisala [in izbor slik] Nada Barbarič ; [prevod Oton Župančič]. - 1. izd., 3. natis. - Ljubljana : DZS, 2008. - 131 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka Klasje)

Prevod dela: Tartuffe ou L'imposteur. - 500 izv. - Kronološki pregled Molierovega življenja in dela: str. 6-7. - Moliere in njegov čas: str. 8-11. - Uvodna razlaga: str. 13-40. - Mnenja o komediji Tartuffe: str. 119-128. - Bibliografija: str. 41
ISBN 978-86-341-1907-7
a) Moliere, Jean Baptiste Poquelin (1622-1673) - Literarne študije b) francoska dramatika c) komedija d) 17.st. e) francoski dramatiki f) biografski podatki

821.133.1-22
821.133.1.09Moliere
COBISS.SI-ID 237915904


9


100.
NATEK, Karel
        Slovenija : portret države / Karel Natek, Marjeta Natek ; [avtorji fotografij Dejan Cigale ... et al.]. - Ljubljana : Natek in ostali, 2008. - 203 str. : ilustr., zvd. ; 28 cm

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 186-187. - Kazalo
ISBN 978-961-92568-0-0
a) Slovenija - Domoznanstvo

908(497.4)
308(497.4)
COBISS.SI-ID 242552576


90/94 ZEMLJEPIS. ZGODOVINA


101.
MAČEK, Jože, 1929-
        Vrh nad Laškim skozi stoletja / Jože Maček in Edo Jelovšek ; [fotografije Boris Vrabec]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Laško : Občina, 2010 (Ljubljana : Hren). - 229 str., [16] str. pril. ; 24 cm

400 izv. - Bibliografija: str. 219-220. - Zusammenfassung
ISBN 978-961-218-917-4 (Celjska Mohorjeva družba)
a) Vrh nad Laškim - Zgodovina b) Laško

94(497.4Vrh nad Laškim)
COBISS.SI-ID 252874752

102.
TOPLAK, Franček
        Spomini sokola / Franček Toplak ; uredila Zala Pivec. - 1. natis. - Maribor : Založba Pivec, 2010 (Ivančna Gorica : Impress). - 79 str. : ilustr. ; 24 cm

200 izv. - Bibliografija: str. 79
ISBN 978-961-6817-21-9
a) Toplak, Franček (1926-) - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija c) Sokolstvo - Zgodovina - Lenart v Slovenskih goricah d) Lenart v Slovenskih goricah - Zgodovina - 20.st.

94(497.4Lenart)"19"
061.2:796(497.4Lenart)(091)
929Toplak F.(092)
COBISS.SI-ID 65459969

103.
VALVASOR, Janez Vajkard
        Čast in slava vojvodine Kranjske / [Janez Vajkard Valvasor ; prevod Doris Debenjak ... [et al.] ; pesmi prepesnil Ervin Fritz]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod dežela Kranjska, 2009-. - Zv. <1-> : ilustr. ; 33 cm

Prevod dela: Die Ehre des Hertzogthums Crain, 1689. - Avtor naveden v kolofonu. - Na ov.: Slava vojvodine Kranjske / Joannes Weichardus Valvasor. - Bibliofilska izd. v škatli 37 x 26 x 11 cm
Dosedanja vsebina:
I. - 2009. - 825 str. - 1.500 oštevilčenih meščanskih izv., 500 oštevilčenih bibliofilskih izv. - Priložen garancijski certifikat, pri bibliofilski izd. tudi rokavice
ISBN 978-961-92716-0-5 (komplet, trda vezava) ISBN 978-961-92716-1-2 (komplet, bibliofilska izd.)
a) Valvasor, Janez Vajkard (1641-1693) - Biografije b) Slovenci - Zgodovina - 17. st. c) Kranjska - Domoznanstvo d) Slovenija

908(497.4)"16"
930.1(497.4):929Valvasor J.V.
COBISS.SI-ID 247151616

104.
        VETRINJ / različni avtorji ; [uredila Jože Pavlič in Jožef Kočar]. - 1. izd. - Ljubljana : Družina, 2010 (tiskano v Sloveniji). - 444 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Čas in ljudje ; knj. 25)

800 izv. - Opombe z bibliografijo pri enem prispevku. - Kazalo
ISBN 978-961-222-807-1
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini - Slovenija - Zborniki b) Domobranci - Usmrtitve - Slovenija - 1945 c) vojni begunci d) Vetrinj e) repatriacija f) povojni poboji g) spomini h) pričevanja

94(497.4)"1945"(082)(092)
COBISS.SI-ID 251618304


91v TURISTIČNI VODNIKI. ZEMLJEVIDI


105.
        ALPEN [Kartografsko gradivo] = Alpes = Alpi = Alps. - 1:800.000. - Ostfildern : MairDumont, [2009]. - 1 zvd. : barv. ; 139 x 96 cm na listu 140 x 97 cm, zložen na 13 x 25 cm + indeks (64 str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

Načrti mest: Bern, Geneve, Milano, Venezia, Wien, Salzburg, Innsbruck, Zürich
ISBN 978-3-8297-3850-7
a) Alpe - Srednja Evropa - Cestni zemljevidi b) avtokarte c) zemljevidi

912.43(234.3)
COBISS.SI-ID 1096844638

106.
        AMSTERDAM [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = plattegrond = plano de la ciudad = city map = plan de ville = pianta della citta. - 1:12.500. - [Wien] : Freytag & Berndt, [2007?]. - 1 načrt : barve ; 91 x 123 cm na listu 94 x 125 cm, zložen na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic
ISBN 978-3-7079-0612-7
a) Amsterdam - Nizozemska - Načrti mest

912.43(492Amsterdam)
COBISS.SI-ID 1096548190

107.
        ČRNA gora [Kartografsko gradivo] : avtokarta = Road map of Montenegro = road map / zasnova in redakcija Matej Trpin ; izvedba Matej Trpin ... [et al.]. - 1:250.000. - Ljubljana : Kartografija, 2010 ([Ljubljana] : Januš). - 1 zvd. : barve ; 86 x 66 cm na listu 99 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Nasl. in podnasl. na zloženki v slov. in angl. - Indeks
a) Črna gora - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(497.16)
COBISS.SI-ID 275616

108.
        DALMACIJA 1 [Kartografsko gradivo]. severnodalmatinski otoki in Kornati : izletniško navtična karta = excursion-sailing map = nautische Freizeitkarte = carta nautica turistica / Geodetski zavod Slovenije, kartografski oddelek ; zasnova in redakcija Vili Kos in Matjaž Kos ; izvedba Mimi Gregorič, Uroš Kolavčič in Iztok Kariž ; prevod v angleški jezik Špela Gruden ; prevod v nemški jezik Alfred Leskovec ; prevod v italijanski jezik Bojan Saksida. - 1. izd. - 1:100.000. - Ljubljana : Geodetski zavod Slovenije, 2007 ([Ljubljana] : Razvedrilo). - 1 zvd : barv. ; 100 x 68 cm, zložen na 23 x 12 cm. - (Kod&kam)

Ov. nasl. - Hrbtni nasl.: Dalmacija 1 1:100.000. - Zadaj: Načrt mesta Zadar s seznamom ulic, opisi otokov s koodrinatami
a) Dalmacija - Hrvaška - Zemljevidi

912(497.581)
COBISS.SI-ID 9050007

109.
        DALMATINISCHE Küste. 2, Šibenik, Split, Vis [Kartografsko gradivo] : Auto + Freizeitkarte = Dalmatinska obala. 2, Šibenik, Split, Vis = karta za automobiliste i rekreaciju = Dalmatische kust. 2, Šibenik, Split, Vis = auto + vrije tijd kaart = Dalmatian coast. 2, Šibenik, Split, Vis = road + leisure map = Côte Dalmate. 2, Šibenik, Split, Lissa : carte routiere + de loisir = Costa della Dalmazia. 2, Sebenico, Spalato, Lissa = carta stradale + turistica / Geodetski zavod Slovenije, Kartografski oddelek. - 1:100.000. - Wien : Freytag-Berndt u. Artaria ; [Ljubljana] : Geodetski zavod Slovenije, [2008]. - 1 zvd : barve ; 67 x 98 cm, zložen na 13 x 24 cm

Nasl. in podnasl. na ov. - Zadaj: načrti marin, načrt Šibenika, opisi mest in naselij v več jezikih
ISBN 978-3-85084-997-5
a) Dalmacija - Hrvaška - Cestni zemljevidi b) avtokarte c) turistični zemljevidi d) zemljevidi e) dalmatinska obala

912.43(497.583)
COBISS.SI-ID 1096844382

110.
        DEUTSCHLAND [Kartografsko gradivo] = Germany = Allemagne. - 1:800.000. - Ostfildern : Mairdumont, [2007?]. - 1 zvd. : barve ; 132 x 100 cm, zloženo na 13 x 25 cm + Index (80 str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

V knjižici načrti mest. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-8297-3855-2
a) Nemčija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(430)
COBISS.SI-ID 3144765

111.
        EVROPA [Kartografsko gradivo] : road map of Europe : avtokarta = road map / zasnova in redakcija Matej Trpin ; izvedba Matej Trpin ... [et al.]. - 1:3.750.000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Euroadria). - 1 zvd. : barve ; 105 x 79 cm na listu 108 x 88 cm, zložen na 12 x 24 cm

Ov. nasl. - 3 stranski zvd.: Severna Evropa 1:9.000.000, Islandija in Ferski otoki 1:7.500.000. - Ob spodnjem robu zvd. zastave držav. - Na hrbtni strani indeks. - Kazalo
a) Evropa - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(4)
COBISS.SI-ID 250994944

112.
        FLORENZ [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = Firenze = pianta della citta = Florence : prattegrond = Florence = city map = Florence = plan de ville = Florencia = plano de la ciudad. - 1:12.500. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2006?]. - 1 načrt : barve ; 117 x 65 cm na listu 119 x 67 cm, zložen na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic. - Legenda v več jezikih. - Na levi strani: načrt centra v merilu 1:6500 in širšega območja Firenc v merilu 1:90000
ISBN 3-85084-130-8
a) Firence - Italija - Načrti mest

912.43(450.521)
COBISS.SI-ID 1096555614

113.
        ITALIA [Kartografsko gradivo] = Italy = Italien = Italie. - 1:800.000. - Ostfildern : MairDumont, [2007?]. - 1 zvd. : dvostransko, barve ; 80 x 184 cm na listu 129 x 98 cm, zložen na 13 x 24 cm + indeks ([24] str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

Nasl. na zloženki. - Ob strani: načrti mest. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-8297-3863-7
a) Italija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(450)
COBISS.SI-ID 34152034

114.
        ITALIEN [Kartografsko gradivo] : Autokarte = Italia = carta stradale = Italië = autokaart = Italy = road map = Italie = carte routiere = Italia = mapa de carreteras. - 1:600.000. - [Wien] : Freytag & Berndt, [2009?]. - 1 zvd tiskan na obeh str. : barve ; 93 x 122 cm na listu 97 x 125 cm, zložen na 13 x 26 cm + Indice (94 str ; 21 cm)

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-7079-0453-6
a) Italija - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(450)
COBISS.SI-ID 1096549214

115.
        KROATIEN [Kartografsko gradivo] : Autokarte = Hrvatska = autokarta = Kroatië = autokaart = Croatia = road map = Croatie = carte routiere = Croazia = carta stradale / cartography Freytag & Berndt. - 1:500.000. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2010?]. - 1 zvd : barve ; 129 x 92 cm na listu 131 x 94 cm, zložen na 13 x 26 cm + popis mjesta s poštanskim brojevima (48 str ; 21 cm)

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Legenda v več jezikih. - Na levi strani v povečanem merilu zvd. otokov
ISBN 978-3-7079-0457-4
a) Hrvaška - Cestni zemljevidi b) avtokarte

912.43(497.5)
COBISS.SI-ID 1096557662

116.
        LJUBLJANA in okolica [Kartografsko gradivo] = Tourist map of Ljubljana and surroundings : turistična karta = tourist map : Polhograjsko hribovje, Savska ravan, Posavsko hribovje (del), Dolenjsko podolje, Ljubljansko barje, Krimsko hribovje, Cerkniško jezero / zasnova in redakcija Matjaž Pevec ; izvedba Matjaž Pevec... [et al.] ; besedilo Vili Kos ; fotografije Bojan Saksida. - 1:75.000. - Ljubljana : Kartografija, 2009 (Ljubljana : Razvedrilo). - 1 zvd. : barve ; 100 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Ov. nasl. - Zadaj: opisi mest, naravnih in turističnih znamenitost v slov. in angl. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija
a) Ljubljana (okolica) - Turistični zemljevidi b) Osrednja Slovenija - Zemljevidi c) turistične karte d) Ljubljanska kotlina

912.43(497.451)
COBISS.SI-ID 251010048

117.
        LJUBLJANA [Kartografsko gradivo] : mestna karta = City map of Ljubljana / zasnova in redakcija Matjaž Pevec ; izvedba Matjaž Pevec ... [et al.]. - 1:15.000. - Ljubljana : Kartografija, 2010 (Ljubljana : Schwarz). - 1 načrt : barve ; 97 x 66 cm na listu 99 x 68 cm, zložen na 12 x 23 cm

Nasl. in dodatek k nasl. naveden na ov. - Na hrbtni strani: načrti Tacna, Črnuč, Podsmreke v merilu 1:15.000, načrt središča mesta 1:8.000, shema prog ljubljanskega mestnega potniškega prometa in seznam ulic. - Kazalo. - Viri: Topografska podloga GKB 25 in REZI 25 Geodetske uprave RS, tematski podatki Kartografija d.o.o.
a) Ljubljana - Osrednja Slovenija - Načrti mest

912.43(497.4Ljubljana)
COBISS.SI-ID 251012352

118.
        POLSKA [Kartografsko gradivo] = Poland = Polen = Pologne. - 1:800.000. - Ostfildern : Mairdumont, [2007]. - 1 zvd. : barve ; 108 x 100 cm, zloženo na 13 x 25 cm + Index ([24] str. ; 24 cm. - (Marco Polo)

Nasl. na zloženki. - Na dnu zvd. načrti večjih mest v merilu 1:20.000. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-8297-3867-5
a) Poljska - Zemljevidi b) cestni zemljevidi c) avtokarte

912.43(438)
COBISS.SI-ID 3363645

119.
        PRAG [Kartografsko gradivo] : Stadtplan = Praha = plán města = Praag = plattegrond = Prague = city map = Prague = plan de ville = Praga = pianta della citta / Kartographie Freytag und Berndt. - 1:20.000. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2007?]. - 1 načrt : barve ; 96 x 66 cm na listu 98 x 69 cm, zložen na 13 x 26 cm

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Na hrbtni strani: seznam ulic in načrt centra. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-85084-122-1
a) Praga - Češka - Načrti mest

912.43(437.3Praga)
COBISS.SI-ID 1096556638

120.
        ROMÂNIA, Republica Moldova [Kartografsko gradivo] = Romania, Republic of Moldova = Rumänien, Republik Moldau = Roumanie, République Moldovie. - 1:800.000. - Ostfieldern : MairDumont, [2008?]. - 1 zvd. : barve ; 120 x 74 cm, zloženo na 13 x 25 cm + index (24 str.). - (Marco Polo)

Velja do 2011. - Vsebuje tudi: načrt mesta Bukarešta v merilu 1:20.000
ISBN 978-3-8297-3869-9
a) Romunija - Cestni zemljevidi b) Moldavija - Cestni zemljevidi c) avtokarte d) zemljevidi

912.43(498+478)
COBISS.SI-ID 3580989

121.
        SLOVENIJA, Hrvaška [Kartografsko gradivo] : Bosna in Hercegovina, Srbija, Kosovë, Montenegro, Shqipëria, Macedonia = Slovenia, Croatia = Bosnia and Hercegovina, Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania, Macedonia = Slowenien, Kroatien = Bosnien und Herzegowina, Serbien, Kosovo, Montenegro, Albanien, Mazedonien = Slovénie, Croatie = Bosnie-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, Albanie, Macédoine. - 1:800.000. - Ostfildern : MairDumont, [2009?]. - 1 zvd. : barve ; 110 x 91 cm, na listu 125 x 95, zložen na 13 x 25 cm + indeks (39 str. ; 24 cm). - (Marco Polo)

Nasl. na zloženki. - Kazalo
ISBN 978-3-8297-3873-6
a) Južna Evropa - Cestni zemljevidi b) Balkan - Cestni zemljevidi c) Slovenija - Cestni zemljevidi d) Hrvaška - Cestni zemljevidi e) avtokarte f) zemljevidi g) Bosna in Hercegovina h) BIH i) Srbija j) Kosovo k) Črna gora l) Albanija m) Makedonija

912.43(497)
COBISS.SI-ID 1096843614

122.
        SLOWENIEN, Kroatien, Bosnien-Herzegowina [Kartografsko gradivo] : Autokarte = Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina = mapa de careteras = Slovenië, Kroatië, Bosnië-Hercegovina = autokaart = Slovenia, Croatia, Bosnia-Hercegovina = road map = Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine = carte routiere = Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina = carta stradale. - 1:500.000. - [Wien] : Freytag-Berndt u. Artaria, [2009?]. - 1 zvd : barve ; 95 x 112 cm, na listu 98 x 117 cm, zložen na 13 x 26 cm + indeks (40 str ; 21 cm)

Nasl. in dodatek k nasl. navedena na ov. - Legenda v več jezikih
ISBN 978-3-7079-0430-7
a) Slovenija - Cestni zemljevidi b) Hrvaška - Cestni zemljevidi c) Bosna in Hercegovina - Cestni zemljevidi d) avtokarte e) zemljevidi f) BIH

912.43(497.4/.6)
COBISS.SI-ID 1096844126


ak


123.
        FAST & furious [Videoposnetek] = Hitri in drzni 4 / directed by Justin Lin ; written by Chris Morgan ; director of photography Amir Mokri ; music by Brian Tyler. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (ca 102 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Vzporedni nasl. na ov. - Podnapisi v slov., hrv., it. itd. - Produkcija: Universal Pictures itd. - DVDUP0374. - Igrajo: Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster itd.
a) Ameriški igrani filmi - Akcijski film - Video DVD-ji b) kriminalka

791.221.7(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 6776606


C LEPOSLOVJE ZA NAJMLAJŠE


124.
ANDERSEN, Hans Christian, 1805-1875
        Andersenove pravljice / napisal Hans Christian Andersen ; naslikala Marija Lucija Stupica ; [iz danščine prevedla Silvana Orel Kos ; spremno besedo napisala Judita Krivec Dragan]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010 (Kranj : Gorenjski tisk). - 123 str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Izbor iz: Eventyr. - 1.500 izv. - Ko v somraku luna zablesti / Judita Krivec Dragan: str. 119-123. - Vsebina: Pastirica in dimnikar ; Leteči kovček ; Svinjski pastir ; Mala morska deklica
ISBN 978-961-01-1392-8

821.113.4-93-34
COBISS.SI-ID 252212224

125.
KONC Lorenzutti, Nataša
        Krilate in kosmate basni / Nataša Konc Lorenzutti ; ilustriral Marjan Manček. - 1. izd. - Radovljica : Didakta, 2010 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - [27] str. : ilustr. ; 22 x 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-261-182-8
a) basni b) nauki c) pripoved v verzih d) živali v domišljiji

821.163.6-93-191
COBISS.SI-ID 251496192

126.
LAINŠČEK, Feri
        Pesmi o mišku in belamiški / Feri Lainšček ; ilustrirala Maša Kozjek. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2010. - [24] str. : ilustr. ; 27 cm. - (Zbirka Velike slikanice / Mladinska knjiga)

Ilustr. na spojnih listih. - Identifikacijska številka zgoščenke je MKZ CD 027
- - Pesmi o mišku in belamiški [Zvočni posnetek] / poje Romana Kranjčan ; glasba Lojze Krajnčan. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 978-961-01-0910-5
a) pripoved v verzih b) živali v domišljiji c) miši d) ljubezen e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-1
COBISS.SI-ID 252444416


fa


127.
        RACE to Witch mountain [Videoposnetek] = Dirka na Zakleto goro / music by Trevor Rabin ; director of photography Greg Gardiner ; based on the book by Alexander Key ; screenplay by Matt Lopez and Mark Bomback ; directed by Andy Fickman. - Deluxe DVD izd. - Ljubljana : Con film, 2009. - 1 video DVD (94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Podnapisi v slov., srb. itd. - Produkcija: Walt Disney. - DVDB0429. - Vloge: Dwayne Johnson, Annasophia Robb, Gugino Carla itd.
a) Ameriški mladinski igrani filmi - Fantastični film - Video DVD-ji b) fantazijski film c) komedija d) filmska komedija

791.221.9:392.28(73)(0.053.6)(086.82)
COBISS.SI-ID 12043066


M LEPOSLOVJE ZA MLADOSTNIKE


128.
JACOBSON, Sidney
        Anne Frank : the Anne Frank house authorized graphic biography / Sid Jacobson and Ernie Colón. - 1st ed. - New York : Hill and Wang, 2010. - 152 str. : ilustr. ; 24 cm

O avtorjih na zavihku ov.
ISBN 978-0-8090-2684-5 (hardcover : alk. paper) ISBN 978-0-8090-2685-2 (pbk. : alk. paper)
a) Frank, Anne (1929-1945) - Biografije b) stripi c) življenjepisi d) v mladinskem leposlovju

084.11:929Frank A.(02.053.2)=111
COBISS.SI-ID 11949214


N


129.
OSREDKAR, Janez
        Glasbeni stavek. Harmonija II [Glasbeni tisk] / Janez Osredkar. - 2. dopolnjena izd., 1. natis. - Ljubljana : Zavod Republike Slovenije za šolstvo, cop. 2004. - 165 str. ; 30 cm

Ov. nasl.: Harmonija 2. - Kazalo
ISMN M-9009011-7-0
a) Harmonija - Učbeniki - Note

781.4(075)
COBISS.SI-ID 213416960

130.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 3. Skladbe [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 2. natis. - Ljubljana : DZS, 2003-2008 (Kamnik : Vovk). - Zv. <-2> ; 31 cm

300 izv. - Kazalo
Dosedanja vsebina:
Del. 2.- 2008.- 95 str.
ISMN M-709001-28-6 (Zv. 2)
a) Kitara - Učbeniki - Vaje - Note za kitaro

787.61(075)
COBISS.SI-ID 124869888

131.
ŠEGULA, Tomaž
        Mladi kitarist 3. Skladbe [Glasbeni tisk] / Tomaž Šegula. - 1. izd., 4. natis. - Ljubljana : DZS, 2008-. - Zv. <1-> ; 31 cm. - (Vedež)

300 izv.
Dosedanja vsebina:
Del 1. - 2008. - 91 str.
ISMN M-709001-27-9
a) Kitara - Učbeniki - Vaje - Note za kitaro

787.61(075)
COBISS.SI-ID 237432064

132.
ZAVEC, Matej
        Harmonika 1 [Glasbeni tisk]. Učbenik za pouk harmonike v 1. razredu osnovnega glasbenega izobraževanja / Matej Zavec in Dejan Prasl. - Maribor : Hartman, 2007. - 70 str. : ilustr. ; 30 cm

ISMN M-709018-23-9 EH 25.0224.31 Hartman
a) Harmonika - Učbeniki - Vaje - Note za harmoniko

780.8(075)
COBISS.SI-ID 234687744


pu


133.
        AUSTRALIA [Videoposnetek] = Avstralija / original music by David Hirschfelder ; director of photography Mandy Walker ; screenplay by Baz Luhrmann ... [et al.] ; directed by Baz Luhrmann. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (159 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv. srb. itd. - DVF38485 SLO. - Igrajo: Nicole Kidman, Hugh Jackman, Brandon Walters, David Wenham itd.
a) drama b) vestern c) western

791.221.7(94)(086.82)
791.221.4(94)(086.82)
791.223.1(94)(086.82)
COBISS.SI-ID 9247796


ri


134.
        SNOW White and the seven dwarfs [Videoposnetek] = Sneguljčica in sedem palčkov / Walt Disney ; adapted from Grimms' fairy tales ; story adaptation Ted Sears ... [et al.] ; music Frank Churchill, Leigh Harline, Paul Smith. - Ljubljana : Con film, 2009, p 1937. - 2 video DVD-ja (ca 80 min, ) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dvojna DVD izdaja. - Podnapisi v angl., hrv., ita. in slv. - Produkcija: Walt Disney. - DVDW0197
a) Animirani film - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 14153266

135.
        STAR wars [Videoposnetek] : The clone wars = Vojna zvezd : Vojna klonov / director Dave Filoni ; writers Henry Gilroy Steve Melching Scott Murphy ; original Star wars themes and score by John Williams. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 94 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv., scr. itd. - Produkcija: Lucas Film. - DVDWB 0519; Z26 Y22427. - Glasovi: Matt Lanter, Ashley Eckstein itd.
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.5)(086.82)
COBISS.SI-ID 14958140

136.
        The TALE of Despereaux [Videoposnetek] = Povest o despereauxu / voice Mathew Broderick, Robbie Coltrane ... [et al.] ; music by William Ross ; based on the book by Kate DiCamillo ; screenplay by Gary Ross ; directed by Sam Fell [and] Rob Stevenhagen. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 90 min) : barve, zvok (Dolby Digital 5.1) ; 12 cm

Dialogi v angl., sinhronizirano v slov., podnaslovi v slov. itd. - Produkcija: Universal Picture. - DVDUP0368
a) Animirani filmi - Video DVD-ji b) animirani filmi za otroke c) risani filmi d) risani filmi za otroke

791.228(0.053.2)(086.82)
COBISS.SI-ID 15185212


zf


137.
        The DAY the Earth stood still [Videoposnetek] = Dan, ko bo obstala zemlja / music by Tyler Bates ; director of photography David Tattersall ; screenplay by David Scarpa ; directed by Scott Derrickson. - Ljubljana : Con film, 2009, p 2008. - 1 video DVD (ca 98 min) : barve, zvok (Dolby Digital) ; 12 cm

Dialogi v angl., podnapisi v slov., hrv. itd. - Produkcija: Twentieth Century Fox. - DVF36304. - Igrajo: Keanu Reeves, Jennifer Connelly, Kathy Bates itd.
a) Ameriški igrani filmi - Znanstvenofantastični film - Video DVD-ji

791.221.8:82-312.9(73)(086.82)
COBISS.SI-ID 12017210


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO