COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
SEZNAM NOVOSTI-OOK0 SPLOŠNO. RAČUNALNIŠTVO. MENEDŽMENT


1.
ERZETIČ, Blaž
        3D od točke do upodobitve / Blaž Erzetič, Helena Gabrijelčič. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2009 (Ljubljana : Itagraf). - 201 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatek o natisu naveden v CIP-u. - 1.000 izv. - O avtorjih na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 196-197. - Kazalo
ISBN 978-961-6361-99-6
a) Računalniška grafika - Učbeniki za visoke šole

004.92(075.8)
COBISS.SI-ID 247927040

2.
KOTLER, Philip, 1931-
        Kaotika : upravljanje in trženje v obdobju pretresov / Philip Kotler, John A. Caslione ; prevedla Petra Piber. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 185 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Zbirka Manager)

Prevod dela: Chaotics. - O avtorjih: str. 185. - Kazalo
ISBN 978-961-247-125-5
a) Lateralni marketing b) Management - Ekonomska kriza - Priročniki c) Trženje - Ekonomska kriza - Priročniki

005:338.124.4
339.138:338.124.4
COBISS.SI-ID 248142592

3.
PAHOR, Magdalena
        Bibliografsko kazalo Mladike : letniki I-L : 1957-2006 / Magdalena Pahor. - Trst : Mladika : Slovenska prosveta, 2008 (Trst : Graphart). - 341 str. ; 29 cm

Izšlo tudi v elektronski obliki. - Kazala
ISBN 978-88-7342-120-7
a) Mladika (periodika) - 1957-2006 - Bibliografska kazala b) Bibliografije - Mladika (periodika)

014.3:050(450.361=163.6)"1957/2006"
COBISS.SI-ID 3121900

4.
VEBER, France
        Znanost in vera : vedoslovna študija / France Veber ; [uredila in spremno študijo napisala Tanja Pihlar]. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009 ([Kranj] : Žnidarič). - 217 str. ; 20 cm. - (Slovenska filozofska misel ; 9)

Vebrova pot k transcendenci / Tanja Pihlar: str. 192-215. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Kazalo
ISBN 978-961-213-188-3
a) Veber, France (1890-1975) b) Znanost in religija c) filozofija znanosti d) filozofija religije e) znanstveno mišljenje f) religiozno mišljenje

001:2
001.1:1
2-1
COBISS.SI-ID 247179520


02 KNJIŽNIČARSTVO


5.
BAHOR, Stanislav
        Skriti knjižni zakladi : pisna dediščina samostanskih in cerkvenih knjižnic v Sloveniji / [Stanislav Bahor]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma : NUK, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 255 str. : ilustr. ; 31 cm

Avtor naveden na ov. in v kolofonu. - 1.000 izv. - Skriti zakladi in njihovi iskalci / Jože Urbanija: str. 9. - Samostanske knjižnice, varuhi pisne kulturne dediščine / Branko Berčič: str. 10-11. - Kazalo. - Bibliografija: str. 252-255
ISBN 978-961-6682-51-0 (Tuma)
a) Samostanske knjižnice - Pisna dediščina - Slovenija b) Cerkvene knjižnice - Pisna dediščina - Slovenija c) Verski redovi - Zgodovina d) Samostani - Zgodovina - Slovenija e) rokopisi f) redke knjige g) dragocene knjige h) kulturna dediščina

027:2-523.6(497.4)
027:27(497.4)
09(497.4)(091)
27-789(091)
COBISS.SI-ID 246170368


1 FILOZOFIJA. OKULTIZEM. PSIHOLOGIJA. ETIKA


6.
EAGLETON, Terry
        Smisel življenja : zelo kratek uvod / Terry Eagleton ; [prevedel Miha Marek]. - V Ljubljani : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 128 str. : ilustr. ; 17 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 8)

Prevod dela: The meaning of life. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str. - Nadaljnje branje: str. 121-123. - Kazalo
ISBN 978-961-260-016-7
a) Eksistencializem b) Življenje - Smisel

141.32
124.2
COBISS.SI-ID 245623552

7.
HUSEBO, Stein
        Ljubezen in žalost : česa se lahko naučimo od otrok / Stein Husebo ; [prevod Sonja Kuntner ; ilustracije Žiga Rebernik ... et al.]. - 1. izd. - Maribor : Hiša knjig, Založba KMŠ, 2009. - 141 str. : ilustr. ; 22 cm

Prevod dela: Liebe und Trauer
ISBN 978-961-6744-18-8
a) Umiranje - Otroci - Medsebojni odnosi b) Smrt - Žalovanje

159.942.3:616-036.88-053.2
616-036.88-053.2:159.942.3
COBISS.SI-ID 62890241

8.
KLEIN, Stefan, 1965-
        Čas : snov, iz katere je življenje : navodilo za uporabo / Stefan Klein ; [prevedla Herta Orešič]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - 339 str. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Zeit - der Stoff, aus dem das Leben ist. - 1.000 izv. - Bibliografija: str. 320-336. - Kazalo
ISBN 978-961-230-352-5
a) Čas - Psihološki vidik b) Čas - Organizacija - Priročniki

159.937.53(035)
COBISS.SI-ID 63544833

9.
KRIZMANIĆ, Mirjana
        Tkanje života : putovi i staze do životnoga zadovoljstva i sreće / Mirjana Krizmanić. - 6. izd. - Zagreb : Profil International, 2009. - 157 str. : Ilustr. ; 21 cm

Biografija: str. 157. - Bibliografija: str.156
ISBN 978-953-12-0997-7
a) Osebnostni razvoj - Psihološki nasveti - Priročniki

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 14083634

10.
MOČNIK, Rastko, 1944-
        Spisi iz humanistike / Rastko Močnik. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009. - 537 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

Bibliografija: str. 511-523. - Kazalo
ISBN 978-961-257-019-4
a) Strukturalizem - Sociologija kulture b) Humanizem c) Epistemologija

165.75:316.7
165.742
COBISS.SI-ID 247782656

11.
PLATO
        Zbrana dela / Platon ; prevod in spremna besedila Gorazd Kocijančič. - Študijska izd. - Ljubljana : KUD Logos, 2009. - 5 zv. ; 21 cm

Vsebina:
Knj. 1: Evtifron ; Apologija ; Kriton ; Fajdon ; Kratil ; Teajtet ; Sofist. - 337 str.
Knj. 2: Politik ; Parmenid ; Fileb ; Simpozij ; Fajdros ; Alkibiad prvi ; Alkibiad drugi ; Hiparh ; Tekmeca v ljubezni. - Str. 340-647
Knj. 3: Teag ; Harmid ; Lahes ; Lizis ; Evtidem ; Protagora ; Gorgija ; Menon ; Hipija Večji ; Hipija Manjši ; Ion ; Meneksen ; Klejtofont. - Str. 650-988
Knj. 4: Država ; Timaj ; Kritija. - Str. 990-1326
Knj. 5: Minos ; Zakoni ; Epinomis ; Pisma. - Str. 1328-1678, [10] str. pril.
- - Platon : zbrana dela. Dodatek študijski izdaji [Elektronski vir] / Gorazd Kocijančič ; zemljevidi in skice Lucijan Bratuš. - 1 optični disk (CD-ROM) ; 12 cm
ISBN 978-961-6519-40-3 (komplet) ISBN 978-961-6519-41-0 (zv. 1) ISBN 978-961-6519-42-7 (zv. 2) ISBN 978-961-6519-43-4 (zv. 3) ISBN 978-961-6519-44-1 (zv. 4) ISBN 978-961-6519-45-8 (zv. 5) ISBN 978-961-6519-46-5 (CD-ROM)
a) Plato (427-347 pr.n.št.) b) Grška filozofija c) antična filozofija

1Platon(081.1)
821.14'02Platon1
COBISS.SI-ID 248037376

12.
TOLLE, Eckhart
        Nova zemlja : prebujeno in zavestno življenje / Eckhart Tolle ; [prevedla Jedrt Maležič]. - 1. natis. - Kranj : Ganeš, 2009. - 243 str. ; 24 cm

Prevod dela: A new earth. - O avtorju: str. 243
ISBN 978-961-200-051-6
a) Samospoznavanje - Priročniki b) Osebnostni razvoj - Priročniki c) samozavedanje d) identiteta e) pozitivno mišljenje f) psihološki nasveti

159.923.2(035)
COBISS.SI-ID 245619200


2 VERSTVA


13.
GRÜN, Anselm [Petdeset]
        50 obredov za življenje / Anselm Grün ; [prevedla Alenka Novak]. - Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 174 str. : ilustr. ; 16 cm

Prevod dela: 50 Rituale für das Leben. - 1.500 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. [175]
ISBN 978-961-218-859-7
a) Krščanstvo - Obredi b) Duhovnost - Krščanstvo c) cerkveno leto d) ljudski običaji e) vsakdanje življenje

27-5
COBISS.SI-ID 248287488

14.
TOŠIČ, Mišo
        Najstarejše svetovne prerokbe : prerokbe iz Ved / Mišo Tošič. - Ljubljana : Amala, 2009. - 288 str. : ilustr. ; 22 cm

Bibliografija: str. 282-286
ISBN 978-961-269-132-5
a) Vedizem - Prerokbe b) hinduizem c) vede d) vedska literatura e) stara indijska književnost

231-544.8
133.3
COBISS.SI-ID 247654144


3


15.
ŠUBIC, Jaka
        Škratove pripovedi / Jaka Šubic ; [fotografije Nika Bele, Hrvoje Oršanič, Nataša Žlindra]. - Vaše : samozal., 2007 (Ljubljana : Pleško). - 65 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-961-245-303-9
a) Gozdovi - Pedagoški vidik b) Gozdne učne poti - Priprave c) naravoslovne delavnice d) gozd e) drevesa f) bajeslovna bitja g) umetniško ustvarjanje

37.091.33-027.22:630
398.43:630(497.4)
COBISS.SI-ID 233070336


31 DEMOGRAFIJA. SOCIOLOGIJA. STATISTIKA


16.
BONNER, Stefan
        Generacija trapastih : kako trapasti smo pravzaprav? / Stefan Bonner, Anne Weiss ; [prevedel Janez Lavtižar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 299 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Generation doof. - 500 izv. - O avtorjih: str. [304]. - Bibliografija: str. [300]
ISBN 978-961-00-0835-4
a) Neumnost - Družbeni vidik b) Vsakdanje življenje - Sociološki vidik c) življenjski stil d) množična kultura e) potrošniška družba

316.728
COBISS.SI-ID 247735808

17.
ULE, Mirjana
        Socialna psihologija : analitični pristop k življenju v družbi / Mirjana Ule. - Ljubljana : Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2009 ([Trzin] : NTD). - 525 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja)

Potiskani notr. str. ov. - Knjiga se tiska kot sprotni tisk. - O avtorici na sprednji notr. str. ov. - Bibliografija: str. 500-518. - Kazalo
ISBN 978-961-235-378-5
a) Socialna psihologija

316.6
COBISS.SI-ID 247943680


32 POLITIKA


18.
CHOMSKY, Noam
        Intervencije / Noam Chomsky ; s engleskoga preveo Mijo Pavić. - Zagreb : Profil International, 2008. - 257 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Epicentar)

Izv. stv. nasl.: Interventions. - Predgovor / Peter Hart: str. 10-23. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 978-953-12-0686-0
a) Terorizem - Mednarodna politika b) ZDA - Zunanja politika - Irak - 2001- - Eseji c) Kolumne - 2002-2006 d) iraška vojna e) 2003

327.5(73:567)
COBISS.SI-ID 513009606

19.
SQUIRES, Judith
        Spol v politični teoriji / Judith Squires ; [prevod Mojca Dobnikar]. - Ljubljana : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 351 str. ; 20 cm. - (Knjižna zbirka Temeljna dela / Krtina)

Prevod dela: Gender in political theory. - 600 izv. - O "ženskah", "spolu" in referenčni literaturi (v Sloveniji) / Milica Antić Gaber: str. 341-351. - O avtorici na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 311-334 in 351. - Kazalo
ISBN 978-961-260-018-1
a) Politična teorija - Spol b) Ženske - Družbena vloga c) politične vede d) feminizem

32:141.72
141.72:32
COBISS.SI-ID 245866752


33 EKONOMIJA


20.
        V svetu kapitalizma : o morali, vrednotah in trgu / uredili Matjaž Steinbacher, Mitja Steinbacher, Matej Steinbacher. - Slovenska Bistrica : [samozal.] Matjaž Steinbacher : [samozal.] Mitja Steinbacher : [samozal.] Matej Steinbacher, 2009. - 351 str. ; 22 cm

ISBN 978-961-245-782-2
a) Kapitalizem - Etika - Zborniki b) Tržno gospodarstvo - Etika - Zborniki

330.342.17:17(082)
17:316.323.6(082)
COBISS.SI-ID 247250176


34 PRAVO


21.
ANDREAS, Peter, 1965-
        Modre čelade in črni trg : umetnost preživetja v obleganem Sarajevu / Peter Andreas ; [prevedla Lea Širok in Andrej Poznič]. - Mengeš : Ciceron, 2009 (Ljubljana : Rotosi). - 236 str., [8] str. pril. ; 21 cm

Prevod dela: Blue helmets and black markets. - Opombe z bibliografijo: str. 185-236
ISBN 978-961-6627-14-6
a) United Nations - Mirovne sile - Bosna in Hercegovina b) Humanitarna pomoč - Sarajevo - 1992-1995 c) Tihotapstvo - Sarajevo - 1992-1995 d) Kriminaliteta - Sarajevo - 1992-1995 e) Bosna in Hercegovina - Vojna - 1992-1995 f) Sarajevo - Zgodovina - 1992-1995 g) vojno dobičkarstvo h) trgovina z orožjem i) črni trg j) korupcija k) modre čelade

343.359.3(497.6Sarajevo)"1992/1995"
94(497.6Sarajevo)"1992/1995"
COBISS.SI-ID 248374016

22.
LOUIS, Chantal
        Monika Hauser - začenjam vedno znova : zdravnica, ki se bori za ženske z vojno travmo / Chantal Louis ; prevedla Seta Oblak ; [predgovor Dževada Popaja]. - 1. izd. - Ljubljana : Tuma, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 213 str. : fotogr. ; 25 cm. - (Beri aktualno)

Prevod dela: Monika Hauser - nicht aufhören anzufangen. - 700 izv. - Predgovor / Dževada Popaja: str. 5-8. - O avtorici predgovora / prevajalka: str. 9. - Bibliografija: str. 211-212
ISBN 978-961-6682-62-6
a) Hauser, Monika (1959-) - Biografije b) Ženske - Zloraba - Bosna in Hercegovina - 1992-1995 c) Vojne žrtve - Pomoč

343.541(497.6)"1992/1995"
929Hauser M.
COBISS.SI-ID 247848192


39 ETNOLOGIJA. LJUDSKO SLOVSTVO


23.
KOŠAK-Blumer, Staša
        Sto narodnih noš na Slovenskem / [[besedilo in] ilustracije] Staša Košak-Blumer. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2009 ([Ljubljana] : Formatisk). - 239 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

2.000 izv. - O avtorici na zadnji str. ov. - Bibliografija: str. 238-239
ISBN 978-961-6512-94-7
a) Noša - Slovenija b) etnologija c) narodne noše

391(497.4)
COBISS.SI-ID 247747328


5 NARAVOSLOVNE VEDE


24.
        EVOLUCIJA Zemlje in geološke značilnosti Slovenije / [avtorji besedil Uroš Herlec ... [et al.] ; urednik Miha Jeršek ; ilustracije Matjaž Učakar, Vladimir Leben, Matjaž Gostinčar ; risbe Matjaž Učakar ... [et al.] ; fotografije Renato Vidrih ... [et al.] ; karte-seizmologija Arso, Urad za seizmologijo ; geološke karte Geološki zavod Slovenije]. - Ljubljana : Prirodoslovni muzej Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Schwartz). - 383 str. : ilustr. ; 31 cm

1.000 izv. - Bibliografija: str. 378-380
ISBN 978-961-6367-21-9
a) Geologija - Zborniki b) Zemlja - Nastanek c) Slovenija - Geologija - Zborniki d) Slovenija - Potresi - Plazovi e) meteoriti f) minerali g) kamnine h) fosili i) vulkani j) hidrogeologija k) kras l) geološki viri m) energetski viri n) seizmologija o) naravne katastrofe

55(082)
55(497.4)(082)
COBISS.SI-ID 247734784

25.
FRIEDMAN, Thomas L., 1953-
        Vroč, raven in nagneten svet : zakaj potrebujemo zeleno revolucijo - in kako lahko ta obnovi Ameriko / Thomas L. Friedman ; [prevedla Urška Pajer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009. - 430 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Hot, flat and crowded. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0833-0
a) Okoljevarstvena politika - Združene države Amerike b) Energetska politika c) Klimatske spremembe d) okoljska politika e) globalno ogrevanje f) trajnostni razvoj g) naravni viri h) energetski viri i) zelena energija

502.12(73)
620.9
551.588.7(100)
COBISS.SI-ID 247744256

26.
GORE, Albert, 1948-
        Our choice : a plan to solve the climate crisis / Al Gore. - London ; Berlin ; New York : Bloomsbury, 2009. - 414 str. : ilustr. ; 23 cm

Kazalo
ISBN 978-0-7475-9098-9
a) Globalno ogrevanje - Klimatske spremembe - Preprečevanje b) Varstvo okolja - Družbeni vidik c) Energetski viri - Alternativni viri energije - Jedrska energija d) ekologija e) onesnaževanje okolja f) varstvo narave g) sončna energija h) vetrna energija i) biomasa j) okoljevarstvena poltika

504.5/.7(100)
551.588.7(100)
620.92/.98(100)
COBISS.SI-ID 1095978846

27.
JAMNIK, Rajko
        Matematika / Rajko Jamnik ; [slike Mirko Dobovišek]. - 8. natis. - Ljubljana : DMFA - založništvo, 2008 ([s. l.] : Present). - 527 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Matematika - fizika : zbirka univerzitetnih učbenikov in monografij, ISSN 1408-1571 ; 16)

Kazalo
ISBN 978-961-212-122-8
a) Matematika - Učbeniki za visoke šole b) števila c) funkcije d) diferencialni račun e) verjetnostni račun f) Taylorjeva formula g) integrali h) vektorji i) matrike

51(075.8)
COBISS.SI-ID 243274496

28.
NEŽMAH, Bernard
        Intervjuji : ekosofi / Bernard Nežmah. - Ljubljana : UMco, 2009. - 231 str. ; 21 cm. - (Knjižna zbirka Premiera ; št. 89. Bela Premiera)

Bibliografija: str. 231-[232]
ISBN 978-961-6803-03-8
a) Ekologija - Intervjuji b) Okoljska etika - Intervjuji c) onesnaževanje okolja d) varovanje okolja e) narava f) živalstvo g) gozdovi h) okoljevarstvena zavest

502.12(047.53)
COBISS.SI-ID 248355840

29.
        SHRIVER & Atkins' inorganic chemistry / Peter Atkins ... [et al.]. - 5th ed. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2010. - XXIV, 824 str. : ilustr. ; 28 cm

Potiskana notr. str. ov. - Bibliografija na koncu poglavij. - Kazalo
ISBN 978-0-19-923617-6
a) Chemistry, Inorganic b) Anorganska kemija - Učbeniki za visoke šole

546(075.8)
COBISS.SI-ID 1096034142


6


30.
NIKOLIĆ, Momir, 1946-
        Netkane tekstilije / Momir Nikolić, Zlatko Nikolić. - 1. izd. - Ljubljana : Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2004 ([Ljubljana] : Bori). - 171 str. : ilustr. ; 30 cm

300 izv. - Bibliografija: str. 161-163. - Kazalo
ISBN 961-6045-23-7
a) Netkane tekstilije - Učbeniki za visoke šole b) tekstilstvo

677.076.4(075.8)
COBISS.SI-ID 212942592

31.
PRPIČ, Marko
        Primerjalna analiza osrednjih televizijskih informativnih oddaj 24 ur in Dnevnik / Marko Prpič. - Ljubljana : Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2009 ([Ljubljana] : Studio print). - 164 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm. - (Zbirka Zbiralnik ; 15)

Knjigi na pot / Jože Vogrinc: str. 7-10. - Bibliografija: str. 157-162
ISBN 978-961-6554-21-3
a) Informativne oddaje - Primerjalne študije - Slovenija b) množični mediji c) informativni mediji d) televizija e) Dnevnik f) 24 ur g) analiza

654.197(497.4)(078.7)
316.77(497.4)
COBISS.SI-ID 245816832


61 MEDICINA


32.
ŠKET, Simona, 1976-
        Preventiva pred rakom in rehabilitacija onkološkega bolnika / Simona Šket. - Laško : [samozal.] S. Šket, 2008 ([Postojna] : Čukgraf). - 129 str. : ilustr. ; 21 cm

5.000 izv. - Bibliografija: str. 128
ISBN 978-961-245-643-6
a) Rak (medicina) - Preprečevanje b) Rak (medicina) - Prehrana c) dejavniki tveganja d) zdravo življenje e) zdravilna prehrana f) varovalna prehrana g) dietna prehrana

613.2:616-006
COBISS.SI-ID 243144704


62 TEHNIKA


33.
ROBERTS, Paul, 1961-
        Konec nafte : propadanje naftnega gospodarstva in vzpon nove energetske ureditve / Paul Roberts ; [prevedel Samo Kuščer]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009. - 399 str. ; 24 cm

Prevod dela: The end of oil. - 500 izv. - Bibliografija: str. [395]-399. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0834-7
a) Energetika - Podnebne spremembe b) Naftna industrija - Družbeni vidik c) nafta d) preskrba z energijo e) energetska politika f) svetovno gospodarstvo

620.9(100)
665.61:316(100)
622.32(100)
COBISS.SI-ID 247569408


63 KMETIJSTVO. GOZDARSTVO. ŽIVINOREJA. VETERINA


34.
FLEETWOOD, Jenni
        Med / Jenni Fleetwood ; s fotografijami Michelle Garrett ; [prevedel Jože Plešej]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno na Kitajskem). - 96 str. : ilustr. ; 30 cm

Prevod dela: Honey. - 3.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-00-0816-3
a) Med - Pridelovanje - Zdravilnost b) Čebelji pridelki - Domača uporaba c) Med - Prehrana - Kuharski recepti d) čebelarstvo e) naravno zdravljenje

638.16/.17(035)
615.324:638.16/.17(035)
641.5:638.16(083.1)
COBISS.SI-ID 246574848

35.
KREJAN Košan, Tatjana
        Pisane buče : okrasne, okrogle, okusne / Tatjana Krejan Košan ; [fotografije Tomo Jeseničnik, Nace Zavrl, Gabrijel Seljak ; ilustracije Uroš Grabner, France Podrekar]. - Prevalje : TA2 9ROUP, 2009. - 124 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 500 izv. - Bibliografija: str. 124
ISBN 978-961-92627-1-9
a) Buče - Vrste - Gojitev - Priročniki b) Buče - Prehrana - Kuharski recepti c) bučne jedi

635.62(035)
641.5:635.62(083.1)
COBISS.SI-ID 247995648

36.
        OLJKA : živilo, zdravilo, lepotilo / Viljanka Vesel ... [et al.] ; [fotografije Milena Bučar-Miklavčič ... et al.]. - Ljubljana : Kmečki glas, 2009 (Ivančna Gorica : Impress). - 141 str. : ilustr. ; 27 cm

Ilustr. na spojnih listih. - 1.400 izv. - Bibliografija: str. 139-141
ISBN 978-961-203-360-6
a) Oljke - Sorte - Gojitev - Predelava - Priročniki b) Oljčno olje - Vrste - Pridelovanje - Priročniki c) Mediteranska prehrana - Oljčno olje - Oljke - Kuharski recepti d) oljkarstvo e) olive f) zdrava prehrana

633.852.73:665.327.3(035)
634.63(035)
641.5:665.327.3(083.1)
COBISS.SI-ID 248383488

37.
PLAHUTA, Primož [Dva krat]
        2 x sto vinskih trt na Slovenskem / Primož Plahuta in Zora Korošec-Koruza ; [fotografije Kmetijsko-gozdarski zavod Maribor ... et al.]. - 1. izd. - Ljubljana : Prešernova družba, 2009 (Ljubljana : Formatisk). - 367 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Koledarska zbirka)

2.000 izv. - O avtorjih: str. 362. - Bibliografija: str. 360-361. - Kazalo
ISBN 978-961-6512-95-4
a) Vinska trta - Sorte - Slovenija - Albumi b) ampelografija

634.8(497.4)(084.1)
COBISS.SI-ID 247747584


64 GOSPODINJSTVO


38.
BOLE-Vrabec, Alenka
        Kaj je v loncih : pametno s Pametnim : od Danske do Toskane / Alenka Bole Vrabec ; [fotografije Klemen Klemenc]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2009 ([Maribor] : Ma-tisk). - 239 str. : fotogr. ; 24 cm

1.200 izv.
ISBN 978-961-02-0126-7
a) Bole-Vrabec, Alenka (1937-) - Gastronomija - Spomini b) Narodne jedi - Evropa - Kuharski recepti c) evropska kulinarika d) priprava jedi

641.5(4)(083.1)
821.163.6-94:641
COBISS.SI-ID 247745536

39.
CASPAREK-Türkkan, Erika
        Božična peka : recepti z vsega sveta za najlepši čas leta / [besedilo Erika Casparek-Türkkan ; prevedla Marjana Samide ; fotografije Michael Brauner]. - 1. izd. - Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 2009 (natisnjeno v Italiji). - 125 str. : fotogr. ; 24 cm. - (Zbirka Dober tek!)

Prevod dela: Weihnachtsbäckerei. - Avtorica navedena v kolofonu. - 3.500 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0901-3
a) Pecivo - Božič - Kuharski recepti b) peka c) pripomočki d) praznične jedi e) božično pecivo f) drobno pecivo g) piškoti h) kolači

641.85(083.1)
641.56:27-565.3(083.1)
COBISS.SI-ID 246625536

40.
        KVARKADABRA v kuhinji : znanstvene razlage kuhanja in prehrane / [avtorji prispevkov Alenka Čopič ... [et al.] ; uredil Samo Kreft]. - 1. natis. - Ljubljana : Kvarkadabra - društvo za tolmačenje znanosti, 2009 (Begunje : Cicero). - 331 str. : ilustr. ; 20 cm

500 izv. - O avtorjih: str. 307-310. - Kazalo
ISBN 978-961-92545-1-6
a) Hrana - Znanost b) živila c) prehrana d) kuhanje e) zanimivosti f) poljudni prikazi

641:001
COBISS.SI-ID 247582720


7 UMETNOST


41.
BOVCON, Narvika
        Umetnost v svetu pametnih strojev : novomedijska umetnost Sreča Dragana, Jake Železnikarja in Marka Peljhana / Narvika Bovcon. - Ljubljana : Raziskovalni inštitut, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2009 (Ljubljana : Partnergraf). - 239 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Acta / Akademija za likovno umetnost in oblikovanje ; 4)

300 izv. - Bibliografija: str. 235-238
ISBN 978-961-91062-9-7
a) Slovenska umetnost - Vizualna kultura - 20.-21.st. b) Vizualna umetnost - Digitalna tehnika c) novomedijska umetnost d) video umetnost e) digitalna umetnost f) relacijska estetika g) virtualni prostor h) virtualne galerije i) spletna poezija j) tretja kultura

7.038.53(497.4)
COBISS.SI-ID 247339776

42.
COOK, Nicholas, 1950-
        Glasba : zelo kratek uvod / Nicholas Cook ; [prevedla Ljubica Klančar]. - V Ljubljani : Krtina, 2009 ([Ljubljana] : Krtina). - 154 str. : ilustr. ; 18 cm. - (Knjižna zbirka Kratka ; 10)

Prevod dela: Music. - 800 izv. - O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Nadaljnje branje: str. 142-145. - Kazalo
ISBN 978-961-260-021-1
a) Glasba - Razumevanje b) muzikologija

78.072
COBISS.SI-ID 247478528

43.
ČOP, Anja, 1975-
        Light and salt = Svetloba in sol = Luce e sale / Anja Čop ; [text Lidija Petek]. - Roveredo in Piano : Edizioni Risma, cop. 2009. - 141 str. : ilustr. ; 25 x 27 cm

Vzpor. angl. besedilo in prevod v slov. in it.
ISBN 978-88-96170-03-8
a) Čop, Anja (1975-) - Fotografski motivi - Fotografski albumi b) Fotografija - Soline - Lera - Fontanigge - Strunjan - Fotografski albumi c) slovenska fotografija d) umetniška fotografija e) krajinska fotografija f) 21.st. g) slovenski fotografi

77.04(497.4)Čop A.
COBISS.SI-ID 14115122

44.
DRAŠLER, Jana
        Na robu mesta, v središču sveta : (knjiga o cirkusu) / Jana Drašler. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009. - 300 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Oranžna zbirka)

Bibliografija ; Filmografija: str. 287-298
ISBN 978-961-257-017-0
a) Cirkus - Družbeni vidik b) Socialna antropologija - Terensko delo c) spektakel d) popularna kultura e) sociologija kulture

791.83:316.7
316.7:791.83
791.83(092)
COBISS.SI-ID 246394880

45.
GRAFIČNI bienale (28 ; 2009 ; Ljubljana) [Osemindvajseti]
        28. grafični bienale, 4. 9.-25. 10. 2009 = The 28th Biennial of Graphic Arts, 4 September - 25 October 2009 / [uredništvo Božidar Zrinski, Peter Kisin ; prevod iz slovenščine v angleščino Rawley Grau, prevod iz angleščine v slovenščino Luka Kocbek, Polona Poberžnik]. - Ljubljana : Mednarodni grafični likovni center = International Centre of Graphic Arts, 2009 ([Ljubljana] : Pleško). - 622 str. : ilustr. ; 22 cm

Vzpor. slov. besedilo in prevod v angl. - 800 izv.
ISBN 978-961-6229-28-9
a) Mednarodni grafični bienale (28 ; 2009 ; Ljubljana) - Razstavni katalogi b) Grafika - 21.st. - Mednarodni bienale c) mednarodne razstave d) skupinske razstave e) grafiki f) biografski podatki g) bibliografski podatki

76(100)"20"(083.824)
COBISS.SI-ID 246955008

46.
JUVANEC, Borut
        Arhitektura Slovenije. 2, Vernakularna arhitektura, severovzhod = Architecture of Slovenia. [2], Vernacular architecture, North-East / Borut Juvanec ; [prevajanje Martin Cregeen, Mark Wollrab, Hélene Erjavec ; predgovor Peter Fister]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : i2 : Fakulteta za arhitekturo, 2010. - 193 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-961-6348-63-8 (i2)
a) Slovenska arhitektura - Avtohtoni slogi - Severovzhodna Slovenija b) Slovenija - Arhitekturna dediščina c) vernakularna arhitektura d) ljudska arhitektura e) stavbna dediščina f) bivalna kultura g) kmečke hiše

72.031.4(497.41)
728.6(497.41)
COBISS.SI-ID 247964928

47.
KELBY, Scott
        Digitalna fotografija : majhne skrivnosti, s katerimi bodo vaše fotografije videti kot fotografije profesionalcev / Scott Kelby ; [prevedla Jasna Toth]. - 1. natis. - Ljubljana : Pasadena, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 2 zv. (XV, 219; XV, 223 str.) : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The digital photography book. - 2.000 izv. - Spremna beseda / Arne Hodalič: str. IV-V. - O avtorju: str. IX. - Bibliografija avtorja: str. VIII. - Kazalo
ISBN 978-961-6361-90-3 (zv. 1) ISBN 978-961-6361-91-0 (zv. 2)
a) Digitalna fotografija - Priročniki b) Fotografska tehnika - Digitalna fotografija - Priročniki c) fotografija d) fotografiranje e) digitalna tehnika f) računalniška obdelava g) fotografski motivi h) digitalni fotoaparati i) fotografska oprema

77.02:004(035)
COBISS.SI-ID 247172352

48.
MILEK, Vesna
        Intervjuji II : mednarodni ustvarjalci podob / Vesna Milek. - Ljubljana : Umco, 2010 ([Ljubljana] : F. Rožmanec). - 508 str. ; 22 cm. - (Zbirka Rdeča premiera ; 90)

350 izv. - Spremna beseda / Irena Štaudohar: str. 9-10
ISBN 978-961-6803-01-4
a) Filmski ustvarjalci - Intervjuji b) Umetniki - Intervjuji c) filmski režiserji d) filmski igralci e) pevci f) glasbeniki g) oblikovalci

791.63-051(100)(047.53)
7.071(100)(047.53)
COBISS.SI-ID 248086272

49.
NEUBAUER, Henrik
        Spomini s potovanj : srečanja z umetniki, deželami in njihovo kulturo / Henrik Neubauer ; [fotografije Henrik Neubauer in lastni arhiv]. - Ljubljana : samozal., 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 178 str. : ilustr. ; 27 cm

Beseda urednice / Neva Brun: str. 5. - Seznam časopisov in revij z objavljenimi članki: str. 167-168. - Summary. - Kazalo
ISBN 978-961-245-685-6
a) Neubauer, Henrik (1929-) - Potopisi - Spomini b) Balet - Sovjetska zveza - Združene države Amerike - Irska - Nemčija - Južna Koreja - Francija - Turčija - Spomini c) Armenija d) Rusija e) Amerika

792.8(100)(092)
821.163.6-992:792.8(100)
821.163.6-94:792.8(100)
COBISS.SI-ID 244628480

50.
REPŠE, Sanja
        Prvi koraki [Glasbeni tisk] : učbenik za začetnike na violončelu / Sanja Repše, Jelka Grafenauer ; [ilustracije Jelka Reichman]. - V Ljubljani : Glasbeni atelje Tartini, 2009. - 86 str. : ilustr. ; 30 cm

ISMN 979-0-9009043-3-1
a) Violončelo - Učbeniki - Note za violončelo

78.087.5:780.614.334
COBISS.SI-ID 247407104

51.
        URBANA prenova / Peter Bassin, Maruška Šubic Kovač (urednika). - Ljubljana : Društvo urbanistov in prostorskih planerjev Slovenije, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 149 str. : ilustr. ; 30 cm + 1 el. optični disk (CD-ROM)

Ov. nasl. - 200 izv. - Bibliografija pri posameznih prispevkih
ISBN 978-961-91480-1-3
a) Naselja - Urbanistični razvoj - Posvetovanja b) Urbanistično planiranje - Posvetovanja c) regionalni razvoj d) prostorsko načrtovanje e) trajnostni razvoj f) mesta g) zakonodaja h) zborniki

711.45(082)
COBISS.SI-ID 246142720

52.
VOZELJ, Franc, 1954-
        Vozel Franc / [uvodno besedilo Damir Globočnik ; izbor tekstov Andrej Pavlovec ... [et al.] ; prevod Amidas ; fotografije reprodukcij Miroslav Zdovc, Boris Gaberščik, ostale fotografije Tihomir Pintar, Franc Vozelj]. - Kranj : samozal., 2009 (Ljubljana : DTP). - 121 str. : ilustr. ; 27 cm

Besedilo v slov. in angl. prevod. - 1.200 izv. - Bibliografija: str. 115-120
a) Vozelj, Franc (1954-) - Likovne monografije b) slovensko slikarstvo c) slovenski slikarji d) slovenska umetnost e) 20.-21.st. f) bibliografski podatki

75(497.4)Vozelj F.
COBISS.SI-ID 246900736


793/799 ŠPORT. TABORJENJE. ALPINIZEM. DRUŽABNE IGRE


53.
HEDERIH, Darko
        Male sive celice 4 / Darko Hederih, Marjan Škvorc. - [Maribor] : samozal., 2009 (Ljubljana : Euroadria). - 236 str. ; 24 cm

ISBN 978-961-91434-1-4
a) Kvizi - Miselne igre - Knjige za otroke

793.7(02.053.2)
COBISS.SI-ID 63529473


80/81+82.0 JEZIKOSLOVJE. LITERARNE ŠTUDIJE


54.
        ČAS je za Brechta! / Berger ... [et al.]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 223 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Razširjeni prispevki s kolokvija "Teorija potujitvenega učinka" (Anton Podbevšek teater, 10. junij 2008). - Avtorji prispevkov: Matjaž Berger, Božidar Debenjak, Mladen Dolar, Miklavž Komelj, Primož Krašovec, Lev Kreft, Amalija Maček, Aldo Milohnić, Ciril Oberstar, Neda Pagon. - Opombe z bibliografijo tekoče na dnu str.
ISBN 978-961-6798-01-3
a) Brecht, Bertolt (1898-1956) - Literarne študije - Zborniki b) nemška književnost c) nemška dramatika d) nemški dramatiki e) 20.st.

821.112.2.09Brecht B.(082)
COBISS.SI-ID 247300608

55.
FROST, Andrew
        English for legal professionals / Andrew Frost with additional material by Sandra Keogh ; [illustrations Stephen May]. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - 96 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford business English) (Express series)

- - English for legal professionals [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (MultiROM) ; 12 cm
ISBN 978-0-19-457916-2 (knjiga) ISBN 978-0-19-457915-5 (Oxford English) ISBN 978-019-457917-9 (MultiROM)
a) Angleščina - Pravni jezik - Poslovni jezik - Učbeniki b) poslovna angleščina c) poslovno komuniciranje d) strokovni jezik e) pravo f) management g) vaje

811.111'276.6:34(075)
COBISS.SI-ID 12065948

56.
GRENBY, Matthew Orville, 1970-
        Children's literature / M. O. Grenby. - Reprinted. - Edinburgh : Edinburgh University Press, 2009. - XXII, 232 str. ; 22 cm. - (Edinburgh critical guides to literature)

Bibliografija: str. 216-220. - Kazalo
ISBN 978-0-7486-2273-3 (hardback) ISBN 978-0-7486-2274-0 (paperback)
a) Mladinska književnost - Literarna teorija - Velika Britanija - Združene države Amerike - Zgodovinski pregledi b) Angleška književnost - Knjige za otroke - Literarne študije - Zgodovinski pregledi c) Ameriška književnost - Knjige za otroke - Literarne študije - Zgodovinski pregledi d) otroška književnost e) književne zvrsti

821.111.09-93(091)
821.111(73).09-93(091)
COBISS.SI-ID 1096070494

57.
KOMELJ, Miklavž
        Kako misliti partizansko umetnost? / Miklavž Komelj. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 640 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Oranžna zbirka)

700 izv. - Bibliografija: str. 591-608. - Kazalo
ISBN 978-961-257-018-7
a) Slovenska književnost - 1941-1945 - Študije b) Slovenska umetnost - 1941-1945 - Študije c) partizanska književnost d) partizanska umetnost e) slovenski književniki f) slovenski umetniki g) literarne študije

821.163.6.09"1941/1945"
7(497.4)"1941/1945"
COBISS.SI-ID 247649280

58.
RICCA-McCarthy, Tom
        English for telecoms and information technology / Tom Ricca-McCarthy & Michael Duckworth. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - 95 str. : ilustr. ; 26 cm. - (Oxford business English) (Express series)

- - English for telecoms [Elektronski vir]. - 1 el. optični disk (MultiROM) ; 12 cm
ISBN 978-0-19-456959-0 (knjiga) ISBN 978-019-456961-3 (MultiROM) ISBN 978-0-19-456960-6 (Oxford English)
a) Angleščina - Telekomunikacije - Informacijska tehnologija - Poslovni jezik - Učbeniki b) poslovna angleščina c) poslovno komuniciranje d) strokovni jezik e) vaje

811.111'276.6:621.39(075)
COBISS.SI-ID 10222484

59.
ROJC, Tatjana, 1961-
        Pogovori z Alojzom Rebulo : ob pisateljevi petinosemdesetletnici / Tatjana Rojc. - Gorica : Goriška Mohorjeva družba ; Celje : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba ; Celovec : Mohorjeva, 2009 ([s. l.] : Hren). - 205 str. : ilustr. ; 21 cm

600 izv.
ISBN 978-961-218-863-4 (Celjska Mohorjeva družba) ISBN 978-88-96632-02-4 (Goriška Mohorjeva družba) ISBN 978-3-7086-0518-0 (Mohorjeva Celovec)
a) Rebula, Alojz (1924-) - Intervjuji - Biografije b) slovenska književnost c) slovenski pisatelji d) slovenska kulturna zgodovina e) zamejski Slovenci f) Slovenci v Italiji

821.163.6(450.36).09Rebula A.(047.53)
929Rebula A.(047.53)
930.85(497.4)
COBISS.SI-ID 248481024

60.
SMOLNIKAR, Breda
        Grem kmalu v ameriko, ker mame ji je zlomila zapestje : dopisi v zvezi s prevodom prevajalke Erice Johnson Debeljak za knjigo Brede Smolnikar Balada o divjem mleku / Breda Smolnikar ; [po prevodu Erice Johnson Debeljak so angleški prevod vsebinsko dodelali, ga popravili, dopolnili, mu dodali manjkajoči tekst ali mu ga odvzeli, in ga osmislili Deks]. - Depala vas : samozal. B. Smolnikar, 2009. - 95 str. ; 30 cm

ISBN 978-961-91935-3-2
a) Literarno prevajanje b) Slovenska književnost - Prevajanje v angleščino

81'255.4
COBISS.SI-ID 248362752

61.
STANOJČIĆ, Živojin
        Gramatika srpskog jezika za gimnazije i srednje škole / Živojin Stanojčić, Ljubomir Popović. - 11. prerađeno izd. - Beograd : Zavod za učbenike, 2008. - 411 str. ; 24 cm

Cir.
ISBN 978-86-17-15123-0
a) Srbščina - Slovnica - Učbeniki za srednje šole b) jezikovni pouk

811.163.41'36(075.3)
COBISS.SI-ID 1096071518


80


62.
SNOJ, Marko, 1959-
        Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen / Marko Snoj. - Ljubljana : Modrijan : Založba ZRC, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 603 str. ; 25 cm

Na hrbtu knj. tudi: ESSZI. - Potiskane notr. str. ov. - 2.000 izv. - O avtorju: str. [610]. - Bibliografija: str. 20-36. - Kazalo. - Vsebuje tudi: Imena na tujem
ISBN 978-961-241-360-6 (Modrijan)
a) Geografska imena - Slovenščina - Etimologija - Slovarji b) Slovenščina - Geografska imena - Etimološki slovarji c) Slovarji - Slovenščina - Geografska imena - Etimologija d) slovenska zemljepisna imena e) krajevna imena f) zemljepisna lastna imena g) toponomastika h) imenoslovje

811.163.6'374.6'373.21(038)
COBISS.SI-ID 247065344

63.
SPANRING-Poredoš, Marina
        Ja i ty --- mi in vi : učebnik dlja načinajuščih. Č. 1 / Marina Spanring-Poredoš ; [avtor ilustracij Igor Rehar]. - 1. natis. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009 ([Ljubljana] : Birografika Bori). - 182 str. : ilustr. ; 30 cm

Besedilo večinoma v rus., uvod v slov. - Cir. - 400 izv. - O avtorici na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-961-237-299-6
a) Ruščina - Jezikovni pouk - Učbeniki za visoke šole b) slovnica c) vaje

811.161.1(075.8)(076)
COBISS.SI-ID 246485504


82-1 POEZIJA


64.
KOSOVEL, Srečko
        Iz zapuščine : pesmi, neobjavljene v Zbranem delu / Srečko Kosovel ; rokopise transkribiral, uredil, razpravo in opombe napisal Marjan Dolgan. - Ljubljana : Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 287 str. : avtorj. sl. ; 21 cm

400 izv. - Kosovelova zapuščina in njeno razkrivanje javnosti / Marjan Dolgan: str. 235-252. - Opombe z bibliografijo: str. 255-280
ISBN 978-961-254-154-5
a) Kosovel, Srečko (1904-1926) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.st. e) literarna zapuščina

821.163.6-1
821.163.6.09Kosovel S.
930.253:929Kosovel S.
COBISS.SI-ID 247540224

65.
MENART, Janez
        Stihi mojih dni : izbrano delo / Janez Menart ; [izbral in spremno besedo napisal Matjaž Kmecl]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 (Ljubljana : Korotan). - 223 str. : avtorj. sl. ; 19 cm. - (Knjižnica Kondor : izbrana dela iz domače in svetovne književnosti ; zv. 330)

1.500 izv. - Pesnik Janez Menart / Matjaž Kmecl: str. 155-183. - Janez Menart, pesnik in prijatelj / Ciril Zlobec: str. 185-189. - Izbrana bibliografija Janeza Menarta / pripravil Matjaž Hočevar: str. 195-217
ISBN 978-961-01-0880-1
a) Menart, Janez (1929-2004) - Literarne študije b) Menart, Janez (1929-2004) - Bibliografije c) slovenska poezija d) slovenski pesniki e) 20.st.

821.163.6-1(081)
821.163.6.09Menart J.
012Menart J.
COBISS.SI-ID 246997760

66.
STRLE, Vanja
        Quale fuoco = Kateri ogenj / Vanja Strle ; scelta, traduzione e cura di, izbrala, prevedla in uredila Jolka Milič ; prefazione di Gabriella Musetti. - Faenza : Mobydick, 2009 (Faenza : Tipografia Faentina). - 151 str. ; 19 cm. - (Lenuvole ; 149)

Ljubezen ni nikoli posedovalna / Gabriella Musetti ; prevedla Nadia Roncelli = L'amore non e mai possessivo / Gabriella Musetti: str. 4-13. - Vzpor. besedilo v slov. in it. prevod. - O avtorici na zavihkih ov.
ISBN 978-88-8178-425-7
a) Strle, Vanja (1960-) - Spremne besede b) slovenska poezija c) slovenske pesnice d) 20.-21.st.

821.163.6-1(081)=163.6=131.1
821.163.6.09Strle V.
COBISS.SI-ID 246602752


82-2 DRAMATIKA


67.
        GRUMOVA nagrada za najboljše dramsko besedilo : [Grumovi nagrajenci 2006-2008] = The Grum award for the best new Slovenian play : [Grum prizewinners 2006-2008] / [urednika, editors Marinka Poštrak, Milan Nardin]. - Kranj : Prešernovo gledališče : Zelolepo, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 329 str. ; 22 cm

Dodatek k nasl. naveden na ov. - Slov. besedilo in prevod v ang. - Vsebina na nasl. str.: Razred = The class : 2006 / Matjaž Zupančič ; [prevedla, translated by Vesna Jurca Tadel]. Za naše mlade dame = For our young ladies : 2007 / Dragica Potočnjak ; [prevedla, translated by Lesley Wade]. Smeti na luni = Garbage on the moon : 2008 / Rokgre ; [prevedla, translated by Erica Johnson Debeljak]
ISBN 978-961-92749-0-3 (Prešernovo gledališče)
a) Zupančič, Matjaž (1959-) - "Razred" - Utemeljitev strokovne žirije - 2006 b) Potočnjak, Dragica (1958-) - "Za naše mlade dame" - Utemeljitev strokovne žirije - 2007 c) Vilčnik, Rok (1968-) - "Smeti na Luni" - Utemeljitev strokovne žirije - 2008 d) Grumova nagrada - 2006-2008 e) slovenska dramatika f) slovenski dramatiki g) Grumovi nagrajenci h) 21.st.

821.163.6-2(082)=163.6=111
821.163.6-2.09
06.05Grum:821.163.6-2
COBISS.SI-ID 248167168


82-3 PRIPOVEDNIŠTVO


68.
AHERN, Cecelia, 1981-
        Hvala za spomine / Cecelia Ahern ; [prevedla Ljubica Klančar]. - 1. izd. - Tržič : Učila International, 2009 (natisnjeno v EU). - 334 str. ; 24 cm

Prevod dela: Thanks for the memories
ISBN 978-961-00-0852-1
a) Medosebni odnosi - Družina - Prijatelji - Irska - V leposlovju b) ljubezenski roman c) romantične zgodbe

821.111(417)-311.2
COBISS.SI-ID 248179200

69.
AUSTER, Paul, 1947-
        Brooklynske norosti / Paul Auster ; prevedel Miha Avanzo. - 2. natis. - Ljubljana : Vale-Novak, 2009 ([Ivančna Gorica] : Impress). - 311 str. ; 18 cm. - (Račke / Vale-Novak)

Prevod dela: Brooklyn follies. - 1.000 izv.
ISBN 978-961-259-060-4
a) Stari ljudje - V leposlovju b) Brooklyn - Družbene razmere - 21.st. - V leposlovju

821.111(73)-311.2
COBISS.SI-ID 248403200

70.
BASARA, Svetislav
        Dnevnik Marte Koen : okultna pozadina komunističkog pokreta u Jugoslaviji 1928-1988 / Svetislav Basara. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2008 (Beograd : Dereta). - 281 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena srpska književnost)

2.000 izv.
ISBN 978-86-7346-691-0
a) Ideologije - Kritika - V leposlovju b) Srbija - Politične razmere - 2.pol. 20.st. - V leposlovju c) politična satira d) družbena satira

821.163.41-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 153790220

71.
BOBIĆ-Mojsilović, Mirjana
        Azbuka mog života : [roman] / Mirjana Bobić Mojsilović. - 4. izd. - Beograd : M. Bobić Mojsilović : Čigoja štampa : Ganeša klub, 2009 (Beograd : Čigoja štampa). - 195 str. ; 20 cm. - (Ruža)

Podnasl. naveden v kolofonu. - Podatek o izd. in letnica izida navedena v CIP-u. - 3.000 izv. - Avtoričina bibliografija: str. [197]
ISBN 978-86-7558-617-3
a) Zakonci - V leposlovju

821.163.41-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 15532178

72.
BOVIĆ, Alen
        Metastaze / Alen Bović ; [fotografije Kristijan Topolovec]. - 2. izd. - Zagreb : Konzor, cop. 2006. - 255 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Godine nove ; knj. 2)

2.000 izv.
ISBN 953-224-020-9
a) Zasvojenost - Mamila - Alkohol - Hrvaška - V leposlovju b) narkomanija c) odvisnosti d) nasilje

821.163.42-311.2=163.42
COBISS.SI-ID 13386038

73.
BRECHT, Bertolt
        Zgodbe gospoda Keunerja ; Me-ti. Knjiga obratov / Bertolt Brecht. Poskusi o Brechtu / Walter Benjamin ; [prevod Amalija Maček]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009. - 354 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevodi del: Geschichten vom Herrn Keuner ; Me-ti. Buch der Wendungen ; Versuche über Brecht
ISBN 978-961-6798-02-0
a) Brecht, Bertolt (1898-1956) - Literarne študije b) nemška književnost c) nemška dramatika d) epsko gledališče e) 20.st.

821.112.2-32
821.112.2.09Brecht B.
COBISS.SI-ID 248025088

74.
CHRÉTIEN de Troyes
        Vitez z levom ali Roman o Yvainu / Chrétien de Troyes ; poslovenila Marija Javoršek ; [spremna študija Boris A. Novak]. - Celje ; Ljubljana : Celjska Mohorjeva družba : Društvo Mohorjeva družba, 2009 (Maribor : Dravska tiskarna). - 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Prevod dela: Le chevalier au lion ou Le roman d'Yvain. - 500 izv. - Vloga popotnih vitezov v zgodovini ljubezni / Boris A. Novak: str. 8-40. - Bibliografija: str. 41-44
ISBN 978-961-218-821-4
a) Chrétien de Troyes (ok. 1140 - ok. 1180) - Literarne študije b) Srednjeveška književnost - Viteški roman - Francija - 12.st. c) Vitezi - Ljubezen - V leposlovju d) trubadurji e) roman v verzih

821.133.1-311.2
821.133.1-39
821.133.1.09Chrétien de Troyes
COBISS.SI-ID 246501376

75.
CHRISTIE, Agatha, 1890-1976
        Gospa McGinty je mrtva / Agatha Christie ; prevedla Brigita Vogrinec. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 ([Ljubljana] : Schwarz). - 288 str. ; 21 cm. - (Zbirka Krimi)

Prevod dela: Mrs McGinty's dead. - 1.200 izv.
ISBN 978-961-01-0874-0
a) Hercule Poirot (literarni junak) - V leposlovju b) umori c) zasebni detektivi

821.111-312.4
COBISS.SI-ID 246954240

76.
DRAKE, Nick, 1961-
        Tutankamon : knjiga senc / Nick Drake ; [prevedla Ana Pogačar]. - Tržič : Učila International, 2009. - 354 str. : zvd. ; 24 cm

Prevod dela: Tutankhamun
ISBN 978-961-00-0851-4
a) Tutankhamun, egipčanski faraon (1336-1327 pr.n.št.) - V leposlovju b) Egipt - Zgodovina - Stari vek - V leposlovju

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 248289280

77.
GREGANOVIĆ, Jelica
        Priči nikad kraja / Jelica Greganović, Gorica Nešović. - Dopunjeno izd. - Beograd : Mascom EC/Booking, 2009. - 232 str. ; 21 cm

1.500 izv. - Navedba avtoric na ov. in v CIP-u: Gorica Nešović, Jelica Greganović. - O avtoricah na sprednjem zavihku ov.
ISBN 978-86-7806-156-1

821.163.41-32=163.4
COBISS.SI-ID 14892085

78.
HAYDER, Mo
        Skin : [a Jack Caffery thriller] / Mo Hayder. - London [etc.] : Bantam, 2009. - 458 str. ; 18 cm

Podnasl. naveden na ov.
ISBN 978-0-553-81390-6

821.111-312.4=111
COBISS.SI-ID 1095938142

79.
JERGOVIĆ, Miljenko, 1966-
        Volga, Volga : novela / Miljenko Jergović. - Zagreb : Naklada Ljevak, 2009. - 362 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Cicero)

Bilješka o piscu: str. 361-362
ISBN 978-953-303-086-9 (meki uvez) ISBN 978-953-303-087-6 (tvrdi uvez)

821.163.4(497.6)-311.2=163.4
COBISS.SI-ID 40685922

80.
LELJAK, Roman
        Cerkev umira v petek 13. / Roman Leljak. - Radenci : Atilova knjiga, 2009 (Zagreb : GZH). - 255 str. : ilustr. ; 22 cm

O avtorju na zadnji str. ov.
ISBN 978-961-92675-1-6
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Slovenija - V leposlovju b) Svetovna vojna 1939-1945 - Štajerska (Slovenija) - V leposlovju

821.163.6-311.6
COBISS.SI-ID 63936513

81.
MAZZINI, Miha
        Il giradischi di Tito / Miha Mazzini ; traduzione di Michele Obit. - 1a ed. - Roma : Fazi, 2008 (Pavona : Graffiti). - 282 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Le vele ; 70)

Prevod dela: Kralj ropotajočih duhov. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-88-7625-042-2

821.163.6-311.2=131.1
COBISS.SI-ID 3265772

82.
MONTEFIORE, Sebag, 1965-
        Sašenka / Simon Montefiore ; [prevedel Bojan Osterc]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2009 (Maribor : Ma-tisk). - 519 str. ; 24 cm

Prevod dela: Sashenka. - 1.500 izv.
ISBN 978-961-230-356-3
a) Oktobrska revolucija 1917 - V leposlovju b) Židje - Rusija - V leposlovju c) Sovjetska zveza - Družbene razmere - V leposlovju d) Sankt Peterburg - V leposlovju e) boljševizem f) stalinizem g) politično nasilje

821.111-311.6
COBISS.SI-ID 63750401

83.
MÜLLER, Herta
        Živalsko srce / Herta Müller ; prevod Slavo Šerc ; [spremna beseda Urška P. Černe]. - 2. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 165 str. ; 20 cm

Prevod dela: Herztier. - 1.200 izv. - Modras spomina. Manjšinsko in poetično v prozi Herte Müller. / Urška P. Černe: str. 145-165. - "Nobelova nagrada 2009" --> ov.
ISBN 978-961-231-752-2 ISBN 978-961-231-269-5 !
a) Müller, Herta (1953-) - Literarne študije b) Odraščanje - Romunija - 20.st. - V leposlovju c) Totalitarizem - Politično nasilje - Romunija - 20.st. - V leposlovju d) Romunija - Družbene razmere - 1945-1989 - V leposlovju e) nemška književnost f) nemške pisateljice g) manjšinska književnost

821.112.2-311.2
821.112.2.09Müller H.
COBISS.SI-ID 247935232

84.
PAHOR, Boris
        Una primavera difficile / Boris Pahor ; traduzione di Mirella Urdih Merku. - [S. l.] : Zandonai, 2009 (Mori (TN) : La Grafica). - 333 str. ; 22 cm. - (I fuochi)

Prevod dela: Spopad s pomladjo. - O avtorju na zadnjem zavihku ov.
ISBN 978-88-95538-32-7
a) Vojne žrtve - Psihične travme - V leposlovju b) Ljubezen - V leposlovju c) Natzweiler - Koncentracijsko taborišče - V leposlovju

821.163.6(450.36)-311.2=131.1
COBISS.SI-ID 3840492

85.
SKUBIC, Andrej E.
        Fužinské blues / Andrej E. Skubic ; [ze slovinského originálu přeložil Petr Mainuš ; ilustrace Martin Poláček]. - Brno : Větrné mlýny, 2004. - 300 str. : ilustr. ; 19 cm

Prevod dela: Fužinski bluz. - Onoho horkého dne / text Mateje Bogataje ; upravil a přeložil P. M.: str. 297-300
ISBN 80-86907-00-7
a) Skubic, Andrej E. (1967-) - Spremne besede b) slovenski roman c) 20.-21.st. d) slovenski pisatelji

821.163.6-311.2=162.3
821.163.6.09Skubic A.E.
COBISS.SI-ID 220029184

86.
SMOLNIKAR, Breda
        The ballad of the wild milk / Breda Smolnikar ; [prepared, amended, completed, supplemented, augmented, expunged, rendered meaningful, copy edited, and corrected by Deks from Erica Johnson Debeljak's translation]. - Depala vas : [samozal.] B. Smolnikar, 2009 ([Depala vas] : B. Smolnikar). - 182 str. ; 21 cm

Prevod dela: Balada o divjem mleku. - The wild milk of untamedness / by Tanja Lesničar-Pučko: str. 175-182
ISBN 978-961-90963-7-6
a) Smolnikar, Breda (1941-) - Spremne besede b) Materinstvo - V leposlovju c) Smrt - V leposlovju d) slovenski roman e) 20.st.

821.163.6-311.2=111
821.163.6.09Smolnikar B.
COBISS.SI-ID 248143360

87.
TEŠIN, Srđan V.
        Kuharjeva prekletstva in druga grozodejstva / Srđan V. Tešin ; prevedla Sonja Polanc. - Ljubljana : Aleph, 2009 ([s. l.] : Mišmaš). - 92 str. ; 21 cm. - (Aleph ; 132)

Prevod dela: Kuvarove kletve i druge gadosti. - O avtorju na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6789-04-2
a) Družinski odnosi - Nasilje - V leposlovju b) Fotografi - V leposlovju c) Mokrin - V leposlovju d) Hrvaška - Vojna - 1991-1995 - V leposlovju e) Bosna in Hercegovina - Vojna - 1992-1995 - V leposlovju

821.163.41-311.2
COBISS.SI-ID 247559936

88.
VELIČKOVIĆ, Nenad
        Oče moje hčere : druga knjiga Gostačev / Nenad Veličković ; [prevedla in spremno besedo napisala Đurđa Strsoglavec]. - Ljubljana : Založba /*cf., 2009 ([Maribor] : Darima). - 191 str. ; 20 cm. - (Zbirka Kaif)

Prevod dela: Otac moje kćeri. - 500 izv. - Ni na dnu vsake luknje čudežna dežela / Đurđa Strsoglavec: str. 177-181. - Kaktus v puščavi : intervju z Nenadom Veličkovićem / Nataša Petrinjak: str. 183-189, (prvič objavljeno v zagrebški reviji Zarez, 27. feb. 2003)
ISBN 978-961-257-020-0
a) Veličković, Nenad (1962-) - Spremne besede - Intervjuji b) Očetje in hčere - Sarajevo - V leposlovju c) Sarajevo - Družbene razmere - 20.-21.st. - V leposlovju d) bosanska književnost e) bosanski pisatelji

821.163.4(497.6)-311.2
821.163.4(497.6).09Veličković N.
COBISS.SI-ID 247992064


82-4/-9 SPOMINI. POTOPISI. ESEJI. PISMA. ANTOLOGIJE


89.
DUBAJIĆ, Simo Š.
        Život, greh i kajanje : ispovedna autobiografska hronika. Knj. 1, Od Kistanja do Kočevskog Roga / Simo Š. Dubajić. - Novi Beograd : Vesti ; Bad Vilbel : Nidda, 2006 (Beograd : Branmil). - 398 str. ; 24 cm

1.000 izv. - O avtorju na zadnji str. ov. - Opombe z bibliografijo na dnu str.
ISBN 86-7548-005-9 (broš.) ISBN 978-86-7548-005-1 (broš.)
a) Dubajić, Simo Š. (1923-) - Spomini b) Svetovna vojna 1939-1945 - Partizanstvo - Vojni zločini - Jugoslavija - Spomini c) Kočevski Rog - Vojni poboji - 1945 - Spomini d) partizani e) četniki f) ustaši

821.163.41-94=163.4
94(497.1)"1941/1945":929Dubajić S.Š.
COBISS.SI-ID 132742668

90.
MA, Jian, 1953-
        Rdeči prah / Ma Jian ; prevod Katja Kolšek. - 1. izd. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 390 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Zbirka S poti)

Prevod dela: Red dust. - 500 izv.
ISBN 978-961-231-732-4
a) Ma, Jian (1953-) - Avtobiografije b) Človekove pravice - Kršenje - Kitajska - 20.st. - V leposlovju c) Kitajska - Družbene razmere - 20.st. - Potopisi d) Tibet - Budizem - Potopisi

821.581-992
821.581-312.6
COBISS.SI-ID 247466752

91.
MILČINSKI, Fran, 1867-1932
        Prešernove hlače : politično-družbena satira za vse večne čase / Fran Milčinski. - Mengeš : Ciceron, 2009. - 223 str. : ilustr. ; 20 cm

O avtorju in delu na zavihkih ov.
ISBN 978-961-6627-12-2
a) Kolumne - Politična satira - Družbena satira - 1925-1932

821.163.6-7(046)
COBISS.SI-ID 248068864


82-9


92.
SAVOV, Gančo
        Moja slovenska biografija ; Past za nasprotnike / Gančo Savov ; prevedla Borut Omerzel in Eva Šprager. - V Ljubljani : Slovenska matica, 2009 ([Ljubljana] : Delo Repro). - 298 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Prevodi iz svetovne književnosti ; 10)

400 izv. - Kako je Gančo Savov znova postal Gančo Savov ali Kratka zabeležka o dobrem in zlem / Slavko Pregl: str. 9-12. - Slovenska bibliografija Ganča Savova: str. 287-298
ISBN 978-961-213-186-9
a) Savov, Gančo (1930-) - Spomini b) Bolgari - Slovenija - Spomini c) Politični zaporniki - Bolgarija - V leposlovju d) Bolgarija - Komunizem - Politično nasilje - Spomini e) kulturno sodelovanje f) slovenski književniki g) bolgarski književniki

821.163.2-94
COBISS.SI-ID 246861568


821


93.
MÜLLER, Herta
        Atemschaukel : Roman / Herta Müller. - München : C. Hanser, cop. 2009. - 299 str. ; 21 cm

ISBN 978-3-446-23391-1
a) Pastior, Oskar (1927-2006) - V leposlovju b) Delovna taborišča - Politično nasilje - Sovjetska zveza - 1945- - V leposlovju

821.112.2-311.2=112.2
COBISS.SI-ID 757946

94.
NOVAK, Maja, 1960-
        The feline plague : [a novel] / Maja Novak ; translated by Maja Visenjak-Limon ; foreword by Robert Buckeye. - Berkeley (California) : North Atlantic Books, cop. 2009 (printed in the United States of America). - X, 237 str. ; 22 cm

Prevod dela: Mačja kuga. - Podnaslov naveden na ov. - Some notes on Maja Novak's The feline plague / Robert Buckeye: str. VII-X. - O avtorici: str. [239]
ISBN 978-1-55643-764-9
a) Novak, Maja (1960-) - "Mačja kuga" - "The feline plague" - Spremne besede b) slovenski roman c) 21.st.

821.163.6-311.2=111
821.163.6.09Novak M.
COBISS.SI-ID 246628608

95.
PAASILINNA, Arto
        Župnikov zverinski služabnik : [šegave norčije protestantskega župnika : roman] / Arto Paasilinna ; [prevedla Jelka Ovaska]. - 1. izd. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009 ([Nova Gorica] : Grafika Soča). - 311 str. ; 19 cm. - (Zbirka Žepnice / Mladinska knjiga)

Prevod dela: Rovasti Huuskosen petomainen miespalvelija. - Dodatka k nasl. navedena na ov. - 2.000 izv.
ISBN 978-961-01-1047-7
a) Duhovniki - Finska - V leposlovju b) Medvedi - V leposlovju

821.511.111-311.2
COBISS.SI-ID 247343616

96.
PAHOR, Boris
        A difficult spring / Boris Pahor ; translated from the Slovenian by Erica Johnson Debeljak. - Ljubljana : Slovene Writers' Association : Slovene P. E. N. : Association of the Slovene Literary Translators, 2009 ([Ljubljana] : Ulčakar & JK). - 287 str. ; 21 cm. - (Litterae Slovenicae : Slovenian literary magazine, ISSN 1318-0177 ; 2009, 2-3)

Prevod dela: Spopad s pomladjo. - A difficult spring: to love or not to love, that is the question / Evgen Bavčar: str. 273-277. - Bibliografija: str. 285-286
ISBN 978-961-6547-39-0 (Slovene Writers' Association)
a) Pahor, Boris (1913-) - Literarne študije b) Vojne žrtve - Psihične travme - V leposlovju c) Ljubezen - V leposlovju d) Natzweiler - Koncentracijsko taborišče - V leposlovju e) slovenski roman f) slovenski pisatelji g) 20.st. h) biografski podatki i) bibliografski podatki

821.163.6(450.36)-311.2=111
821.163.6(450.36).09Pahor B._
COBISS.SI-ID 246932480

97.
PAHOR, Boris
        Nekropola / Boris Pahor ; [prevod Ivana Veličković ... et al.]. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2009 (Beograd : Planeta print). - 215 str. ; 21 cm

500 izv. - Prevod dela: Nekropola. - Leto izd. navedeno v CIP-u. - Književna bibliografija Borisa Pahora: str. 209-215
ISBN 978-86-7762-210-7
a) Pahor, Boris (1913-) - Avtobiografski romani b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini - V leposlovju c) Natzweiler - Koncentracijsko taborišče - V leposlovju d) koncentracijska taborišča e) spomini

821.163.6(450.36)-312.6=163.41
COBISS.SI-ID 169541900

98.
PAHOR, Boris
        Pelerin parmi les ombres : récit / Boris Pahor ; traduit du slovene par Andrée Lück Gaye. - Paris : La table ronde, 2007. - 253 str. ; 18 cm. - (La petite vermillon ; 53, ISSN 1160-3100)

Prevod dela: Nekropola
ISBN 978-2-7103-0709-9
a) Pahor, Boris (1913-) - Avtobiografski romani b) Svetovna vojna 1939-1945 - Vojni zločini - V leposlovju c) Natzweiler - Koncentracijsko taborišče - V leposlovju d) koncentracijska taborišča e) spomini

821.163.6(450.36)-312.6=133.1
COBISS.SI-ID 15751225

99.
PUHAR, Mihael
        Vedno pod zobom časa : spomini evropskega Slovenca / Mihael Puhar ; [prevedel Štefan Plut]. - Norderstedt : Books on Demand, 2008. - 281 str. : ilustr. ; 21 cm

Podatki o impresumu navedeni v CIP-u
a) Puhar, Mihael - Spomini b) Slovenski izseljenci - Švica - Spomini c) Slovenci po svetu d) izseljenci

821.112.2(494)-94
COBISS.SI-ID 241506560

100.
ŠALAMUN, Tomaž
        Izbrane pesmi = Odbrani pesni = Selected poems / Tomaž Šalamun ; translated from Slovenian into Macedonian Lidija Dimkovska, Risto Vasilevski = prevod od slovenečki na makedonski Lidija Dimkovska, Risto Vasilevski. - Struga : Struga Poetry Evenings = Struški večeri na poezijata, 2009. - 325 str. ; 23 cm

"Zlaten venec Struški[!] večerov poezije, Zlaten venec na Struškite večeri na poezijata, Golden wreath of Struga poetry evenings" --> nasl. str. - Šalamun poetics ; Poetika Šalamun / Katica Kulavkova: str. 10-20. - Lat. in cir. - Besedilo v slov., mak. in ang. - Bibliografija: str. 316-319
ISBN 978-9989-193-18-7 ISBN 9989-193-18-5
a) Šalamun, Tomaž (1941-) - Literarne študije b) slovenska poezija c) slovenski pesniki d) 20.-21.st. e) literarne nagrade

821.163.6-1(081)=163.6=163.3
821.163.6.09Šalamun T.
COBISS.SI-ID 78838538

101.
ŠIROVNIK, Azra
        Iza okuke braka / Azra Širovnik ; [recenzenti Fadil Bukić, Željko Grahovac, Amir Talić]. - Sarajevo : Zalihica, 2009. - 405 str. : avtoričina sl. ; 21 cm. - (Biblioteka Balkan ; knj. 5)

Iza okuke klasičnog romana / Fadil Bukić: str. 389-398. - Iza okuke braka / Željko Grahovac: str. 399-402. - Ljubav prođe, a kuća ostane / Amir Talić: str. 403-404. - O avtorici: str. 405
ISBN 978-9958-787-48-5
a) Širovnik, Azra (1954-) - "Iza okuke braka" - Literarne študije b) Zakonci - V leposlovju c) bosanski roman d) slovenski roman e) 20.st.

821.163.6-311.2=163.4
821.163.4(497.6)-311.2=163.4
821.163.6.09Širovnik A.
COBISS.SI-ID 17455878


821.163.6


102.
PAHOR, Boris
        Die Wiege der Welt / Boris Pahor ; [aus dem Slowenischen von Reginald Vospernik]. - Klagenfurt : Kitab, cop. 2009. - 215 str. ; 21 cm. - (Werkausgabe / Boris Pahor ; Band 4)

Izv. stv. nasl.: Zibelka sveta
ISBN 978-3-902585-50-9

821.163.6(450.36)-311.2
COBISS.SI-ID 3822316


9


103.
        ITALY / [edited by Kate Shepherd]. - 5th ed. - Bristol : Alastair Sawday ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2008. - 432 str. : ilustr., zvd. ; 22 cm. - (Alastair Sawday's special places to stay)

Potiskane notr. str. ov. - Kazala
ISBN 978-1-901970-98-2
a) Hoteli - Italija - Turistični vodniki b) Italija - Turistični vodniki

913(450)(036)
640.41(036)
COBISS.SI-ID 15705913

104.
VIDMAR, Cvetko
        Zadnja tuja vojaška okupacija slovenskega ozemlja : oris Zavezniške vojaške uprave v Slovenskem primorju : (od 12. junija 1945 do 15. septembra 1947) / Cvetko Vidmar ; [prevod povzetka v italijanski jezik Aleš Komavec, v angleški jezik Darinka Kovšca]. - Nova Gorica : Goriški muzej, 2009 (Nova Gorica : Grafika Soča). - 352 str., [8] str. pril. : ilustr. ; 24 cm

Knjigi na pot / Branko Marušič: str. 3-4. - Bibliografija: str. 335-337. - Povzetek ; Abstract / translated by Darinka Kovšca ; Riassunto / traduzione a cura di Aleš Komavec. - Kazalo
ISBN 978-961-6201-34-6
a) Slovensko Primorje - Zgodovina - 1945-1947 b) Julijska krajina - Zgodovina - 1945-1947 c) Jugoslavija - Državne meje - Italija d) politična zgodovina e) okupacijski sistemi f) upravna delitev g) cona A h) cona B i) Zavezniška vojaška uprava j) Vojaška uprava Jugoslovanske armade k) narodnoosvobodilni odbori l) Italija m) Jugoslavija n) meje

94(497.472)"1945/1947"
COBISS.SI-ID 246003200


90/94 ZEMLJEPIS. ZGODOVINA


105.
BURGWYN, H. James, 1936-
        Imperij na Jadranu : Mussolinijevo osvajanje Jugoslavije : 1941-1943 / H. James Burgwyn ; [prevedla Dora Debeljak in Toni Dugorepec]. - Mengeš : Ciceron, 2009. - 396 str., [16] str. pril. : ilustr. ; 21 cm

Prevod dela: Empire on the Adriatic. - Bibliografija: str. 326-396
ISBN 978-961-6627-13-9
a) Svetovna vojna 1939-1945 - Jugoslavija - 1941-1943 b) Imperializem - Italija - 20.st. c) Jugoslavija - Italijanska okupacija - 1941-1943

94(497.1)"1941/1943"
327.2(450)"19"
COBISS.SI-ID 248322816

106.
EARLE, John, 1921-
        Cena domoljubja : SOE in M16 na stičišču Italijanov in Slovencev med drugo svetovno vojno / John Earle ; prevedla Nataša Stanič. - Trst : Mladika, 2009 (Trst : Graphart). - 268 str., [8] pril. : ilustr. ; 23 cm

Prevod dela: The price of patriotism. - Bibliografija: str. 256-257. - Kazalo
ISBN 978-88-7342-143-6
a) Special Operations Executive b) Druga svetovna vojna - Italija c) Druga svetovna vojna - Slovenija - Primorska d) Varnostno-obveščevalne službe - Velika Britanija - 1939-1945 e) druga svetovna vojna f) primorski padalci

94(497.47)"1943/1945"
94(450.36)"1943/1945"
355.40(410)"1939/1945"
COBISS.SI-ID 3818732

107.
KMECL, Matjaž
        Zakladi Slovenije / [avtor besedila] Matjaž Kmecl ; [avtor fotografij] Joco Žnidaršič ; [avtor spremnega besedila k fotografijam Franci Novak]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : Cankarjeva založba, 2009 ([Kranj] : Gorenjski tisk). - 251 str. : fotogr. ; 30 cm

9.000 izv.
ISBN 978-961-231-735-5
a) Slovenija - Domoznanstvo - Fotografski albumi b) naravna dediščina c) kulturna dediščina

908(497.4)(084.12)
COBISS.SI-ID 247562496

108.
SAJOVIC, Bogdan
        Oktobrska revolucija / Bogdan Sajovic. - V Ljubljani : Karantanija, 2009. - 117 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Zbirka Sledi / Karantanija)

ISBN 978-961-226-928-9 (trda vezava) ISBN 978-961-226-929-6 (broš.)
a) Oktobrska revolucija 1917 b) Rusija - Zgodovina - 1900-1920

94(47)"1900/1920"
323.272(47)"1917"
COBISS.SI-ID 244626688

109.
        ZGODOVINA / [uredniki tematskih sklopov Nicola Hodgson ... [et al.] ; kartografija Ed Merritt ... [et al.] ; slikovno gradivo Louise Thomas ; prevedli Maja Prevolnik ... [et al.] ; Zgodovinski nacionalni dodatek Martin Ivanič]. - 1. natis. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2009. - 612 str. : ilustr. ; 31 cm + kovanec s certifikatom. - (Velika ilustrirana enciklopedija)

Prevod dela: History. - 7.000 izv. - Kazalo
ISBN 978-961-01-0854-2
a) Svetovna zgodovina - Leksikoni

94(100)(031)
COBISS.SI-ID 246380032

110.
ŽVANUT, Maja
        Plemiške zgodbe : kranjsko plemstvo v šestnajstem in sedemnajstem stoletju / Maja Žvanut. - 1. izd. - Ljubljana : Viharnik, 2009 (Ljubljana : Littera picta). - 154 str. : ilustr. ; 31 cm. - (Zbirka Slovenska kulturna dediščina)

Kronologija: str. 145-146. - Kazalo
ISBN 978-961-6057-74-5
a) Plemstvo - Zgodovina - Kranjska b) Slovenija - Kulturna zgodovina - 16.-17.st. c) plemiške rodbine d) gradovi e) vsakdanje življenje

930.85(497.4)"15/16"
316.343-058.12(497.4)"15/16"
COBISS.SI-ID 248342528


91v TURISTIČNI VODNIKI. ZEMLJEVIDI


111.
CERAR, Irena, 1970-
        Pravljične poti v zgodovino : družinski izletniški vodnik / Irena Cerar ; [ilustratorke in ilustratorji Suzi Bricelj ... [et al.] ; zemljevidi Lojze Miklavčič]. - Ljubljana : Sidarta, 2009. - 256 str. : ilustr., zvd. ; 25 cm. - (Vodniki / Sidarta)

Zvd. na spojnih listih. - Bibliografija: str. 249-252
ISBN 978-961-6027-58-8
a) Slovenija - Kulturna dediščina - Turistični vodniki b) Slovenija - Izleti

913(497.4)(036)
904(497.4)(036)
796.51(497.4)(036)
COBISS.SI-ID 248421632

112.
LEUNG, Mikey
        Bangladesh : the Bradt travel guide / Mikey Leung, Belinda Meggitt ; [photographs Belinda Meggitt ... [et al.] ; maps Dave Priestley]. - 1st ed. - Chalfont St. Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2009. - VIII, 360 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd ; 22 cm. - (Bradt travel guides)

Kazalo
ISBN 978-1-84162-293-4
a) Bangladeš - Turistični vodniki

913(549.3)(036)
COBISS.SI-ID 1096066910

113.
VELTON, Ross
        Mali : the Bradt safari guide / Ross Velton ; [maps Malcolm Barnes]. - 3rd ed. - Chalfont St. Peter : Bradt Travel Guides ; Guilford (Connecticut) : The Globe Pequot Press, 2009. - VIII, 292 str., [8] str. pril. : ilustr., zvd ; 22 cm. - (Bradt travel guides)

Kazalo
ISBN 978-1-84162-218-7
a) Mali - Turistični vodniki

913(662.2)(036)
COBISS.SI-ID 1096065630


929 BIOGRAFIJE


114.
        ALOJZ Rebula : biografia per immagini = biografija v slikah / a cura di, uredila Alice Zen ; [prefazione Franc Rode, Miran Košuta = spremna beseda Franc Rode, Miran Košuta ; traduzioni Nika Simoniti Jenko ... [et al.] = prevodi Nika Simoniti Jenko ... et al.]. - Trieste = Trst : Mladika, 2009 ([Dolina] : Graphart). - 356 str. : ilustr. ; 22 x 24 cm

Bibliografija Rebulovih del: str. 322-348
ISBN 978-88-7342-140-5
a) Rebula, Alojz (1924-) - Fotografski albumi b) fotomonografije c) slovenski pisatelji d) bibliografije

929Rebula A.(084.12)
779:929Rebula A.
COBISS.SI-ID 3785964

115.
DAVIS, Natalie Zemon, 1928-
        Vrnitev Martina Guerra / Natalie Zemon Davis ; [prevod Polona Petek ; spremna beseda Ksenija Vidmar Horvat]. - Ljubljana : Studia humanitatis, 2009 (Studio print). - 267 str. ; 20 cm. - (Studia humanitatis)

Prevod dela: The return of Martin Guerre. - Na obrobjih moderne / Ksenija Vidmar Horvat: str. 241-267. - Bibliografija: str. 143-148 in v opombah na dnu strani
ISBN 978-961-6262-99-6
a) Guerre, Martin (ok.1539-1560) b) Francija - Zgodovina - 16.st. c) kmetje d) legende e) goljufi f) poroke

929Guerre M.
343.7(44)"15"
COBISS.SI-ID 246371328

116.
MONTEFIORE, Sebag, 1965-
        Mladi Stalin / Simon Sebag Montefiore ; [prevedel Bojan Osterc]. - 1. natis. - Maribor : Obzorja, 2009. - XXIX, 457 str., [32] str. ilustr. pril. : zvd. ; 24 cm

1.500 izv. - Prevod dela: Young Stalin
ISBN 978-961-230-354-9
a) Stalin, Iosif Vissarionovič (1879-1953) - Biografije b) Oktobrska revolucija 1917 - Rusija c) Gruzija - Družbene razmere - 20.st.

929Stalin I.V.
94(470+571)"19"
COBISS.SI-ID 63724545

117.
VIRO, Dušan
        Slobodan Milošević : anatomija zločina / Dušan Viro. - Zagreb : Profil International, 2007. - 717 str., XX, XX str. ilustr. pril. ; 25 cm

O avtorju na sprednjem zavihku ov. - Bibliografija: str. 693-699. - Kazalo
ISBN 978-953-12-0559-7
a) Milošević, Slobodan (1941-2006) - Biografije b) razpad Jugoslavije c) politika d) Srbija e) 20.st.

929Milošević S.
COBISS.SI-ID 12797234


C LEPOSLOVJE ZA NAJMLAJŠE


118.
        DIRIN, dirin, duka / otroške folklorne pesmi iz Bele krajine so upodobili Marjeta Cvetko ... [et al.] ; [uredil Dušan Muc ; spremni besedili Robert Lozar, Bogomira Kure]. - Ljubljana : ZDSLU, 2009. - 95 str. : ilustr. ; 21 cm

"Razstava Sekcije ilustratorjev pri Zvezi društev slovenskih likovnih umetnikov"--> kolofon
ISBN 978-961-92481-6-4
a) ljudsko izročilo b) slovensko ljudsko izročilo c) izštevanke d) ljudske pesmi e) slovenske ljudske pesmi f) v mladinskem leposlovju

398.8(497.4)(02.053.2)
COBISS.SI-ID 247904512

119.
PREGL, Sanja
        Hobotnica Alenčica in mala morska zvezda / Sanja Pregl ; ilustriral Arjan Pregl. - Ljubljana : Edina, 2009. - [19] str. : ilustr. ; 30 cm. - (Zbirka Hobotnica Alenčica ; 3)

Ilustr. na spojnih listih
ISBN 978-961-6364-37-9
a) živali v domišljiji b) hobotnice c) morske zvezde d) morje e) v mladinskem leposlovju

821.163.6-93-34
COBISS.SI-ID 247650816

120.
THOMAS, Valerie
        Winnie's flying carpet / [text] Valerie Thomas and [illustrations] Korky Paul. - Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2009. - [30] str. : ilustr. ; 28 cm. - (The Winnie the witch series)

- - Winnie's flying carpet [Zvočni posnetek]. Track 1 : story with music and sound effects. Track 2 : story with audible page-turn signals / Valerie Thomas and Korky Paul. - 1 CD ; 12 cm
ISBN 978-0-19-272856-2 (paperback) ISBN 978-0-19-272857-9 (paperback with audio CD)
a) čarovnice b) v mladinskem leposlovju

821.111-93-34=111
COBISS.SI-ID 1095892318


M LEPOSLOVJE ZA MLADOSTNIKE


121.
VEGRI, Saša
        Naročje kamenčkov / Saša Vegri ; izbral, uredil in spremno besedo napisal Igor Saksida ; ilustriral Damijan Stepančič. - 1. izd., 1. natis. - Dob pri Domžalah : Miš, 2009. - 132 str. : ilustr. ; 23 cm

Kamenčki v naročju besed in podob / Igor Saksida: str. 108-130
ISBN 978-961-272-000-1
a) Vegri, Saša (1934-) - Literarne študije

821.163.6-93-1
821.163.6.09Vegri S.
COBISS.SI-ID 248499456


N


122.
KORBAR, Franc, 1938-
        Učbenik za trobento [Glasbeni tisk] : teoretični in praktični del / [avtor, ilustrator] Franc Korbar ; [fotograf, tehnične risbe Andrej Zakrajšek]. - Grosuplje : Partner graf, 2009. - 165 str. ; 30 cm

ISMN 979-0-709006-39-7
a) Trobenta - Vaje - Note za trobento - Učbeniki za glasbene šole b) pihala c) tehnike d) skladbe za trobento

780.646.1(075)(076)
COBISS.SI-ID 244931840


NASLOVNO KAZALOIMENSKO KAZALOPREDMETNO KAZALO